Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Sekundäranemi (anemia of chronic disease, ACD)

Prover: B-SR, P-CRP, P-Kreatinin, P-TSH, Ferritin, järnmättnad.

Många kroniska sjukdomar, t.ex. njursvikt, kronisk hjärtsvikt, inflammatoriska sjukdomar, malignitet, testosteronbrist (så som vid behandling av prostatacancer), hypothyreos och andra hormonella störningar, kan genom olika mekanismer orsaka anemi, sekundäranemi, ACD. Generellt gäller att ACD behandlas genom att grundsjukdomen behandlas.

Sekundäranemi med funktionell järnbrist (Functional iron deficiency, FID)

Funktionell järnbrist innebär att man inte kan utnyttja det järn som finns i depåerna. Man uppmäter en låg järnmättnad med lågt transferrin och samtidigt normalt eller högt ferritin, en benmärgsundersökning kan i dessa fall påvisa att det finns retikulärt järn i depåerna. Peroralt järn tas inte upp men intravenöst järn kan ibland ge effekt på erytropoesen. Rådgör med respektive organspecialist.

För differentialdiagnostik mellan ”vanlig” järnbristanemi och sekundäranemi med respektive utan funktionell järnbrist, se Tabell 2.1.

Tabell 2.1

Diagnostik av järnbristanemi respektive sekundäranemi med/utan funktionell järnbrist
S-Ferritin MCV Järnmättnad
Järnbrist Lågt Lågt Låg
Sekundäranemi med funktionell järnbrist Normalt eller högt Lågt eller normalt Låg
Sekundäranemi utan funktionell järnbrist Normalt eller högt Normalt Normalt

Behandling

Behandling ska riktas mot bakomliggande sjukdom. Eventuellt intravenöst järn.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Anemi.

Senast ändrad: