Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Tvångssyndrom

Förbisett tillstånd eftersom symtom måste efterfrågas aktivt. Använd gärna specifika frågor i DSM-5 självskattning av aktuella symtom. Debut ofta i tonåren. Prevalens cirka 2%.

Hos patienter med tvångssymtom, särskilt när patienten är förhållandevis obekymrad av själva tvånget, överväg autismspektrumstörningar eller andra neuropsykiatriska tillstånd.

Rekommendera patientorganisation ANANKE (Svenska OCD-förbundet).

Diagnostik

Tvångstankar – påträngande, skrämmande och ångestväckande tankar, ibland i uttryck av gnagande tvivel, magiskt tänkande, inre bilder och impulser.

Tvångshandlingar – handlingar som utförs onödigt ofta, länge och på ett detaljerat, schemabundet eller rituellt vis, som regel för att neutralisera en tvångstanke.

Medan tvångstankar är ångestskapande brukar tvångshandlingar vara ångestdämpande.

Underdiagnostik och underbehandling av tvångssyndrom är vanligt. Patienten skäms ofta för sina symtom och har burit dem länge i tysthet med livsinskränkningar och ökad risk för samsjuklighet som följd.

Hos patienter med ångest, nedstämdhet eller oro: Tänk alltid på tvångssyndrom!

Screeningfrågor

  1. Tvättar du dig mycket fastän du egentligen är ren, eller har det varit så tidigare?
  2. Kontrollerar du upprepat spisen eller att du har låst dörren, eller har det varit så tidigare?
  3. Måste du göra saker om och om igen för att uppnå känslan av att det är precis rätt?
  4. Har du återkommande och påträngande tankar, inre bilder eller känslor som gör dig orolig och som inte går att stoppa?

Behandling

Psykologisk behandling rekommenderas i första hand. Vid svårbehandlade tillstånd, remittera till psykiatrin.

Psykologisk behandling

KBT med exponering och responsprevention rekommenderas i första hand.

Farmakologisk behandling

SSRI: sertralin 50–200 mg. Långsam upptrappning. Ofta ligger måldos i det högre intervallet.

Bensodiazepiner bör undvikas.

Senast ändrad: