Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Lathund – läkemedel och äldre

Lista över läkemedel man bör undvika (Tabell 25.6) eller särskilt beakta (Tabell 25.7) vid förskrivning till äldre, samt alternativ att överväga. Lathunden är baserad på Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi till äldre. Socialstyrelsen bedömer att indikatorerna är mest tillämpliga för gruppen 75 år och äldre. Dock är skillnaderna mellan olika individer stora i dessa åldrar, så i det enskilda fallet bör den biologiska åldern och individuella funktionsnivån vara avgörande.

Lathunden är även bilaga till Region Hallands regiongemensamma rutin för Läkemedelsgenomgångar.

Läkemedel som bör undvikas/förskrivas restriktivt

Tabell 25.6

Läkemedel som bör undvikas/förskrivas restriktivt till äldre
Läkemedel Kommentar Förslag på alternativ
Långverkande bensodiazepiner

Lugnande

Diazepam (Stesolid)

 

Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörning och fall.

 

SSRI vid panikångest, tvångssyndrom eller samtidig depression.

Mirtazapin kan också vara ett alternativ.

Om en bensodiazepin är aktuell, välj oxazepam (Oxascand) pga. relativt kort halveringstid som inte påverkas av åldern (dygnsdos högst 30 mg).

Sömnpreparat

Nitrazepam

 

Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar och fall.

 

Zopiklon vid behov.

Mirtazapin i låg dos kan vara alternativ.

Läkemedel med antikolinerg effekt 

Medel mot inkontinens

Tolterodin (Detrusitol) Solifenacin (Vesicare) Oxibutynin (Ditropan) Fesoterodin (Toviaz) Darifenacin (Emselex)

 

Risk för kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, obstipation, muntorrhet.

 

Utvärdera effekt. Prova utsättning om effekt inte kan konstateras.

Tricykliska antidepressiva

Klomipramin (Anafranil) Amitriptylin (Saroten) Nortriptylin (Sensaval)

 

Risk för kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, obstipation, muntorrhet.

 

Överväg byte till SSRI eller mirtazapin.

Övriga antikolinerga medel

Hydroxizin (Atarax) Alimemazin (Theralen) Prometazin (Lergigan) med flera.

 

Risk för kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, obstipation, muntorrhet. Risk för intoxikation.

 

Vid klåda ev. cetirizin, desloratadin, loratadin. Vid oro ev. oxazepam (Oxascand).

Antipsykotika

Risperidon (Risperdal) Olanzapin (Zyprexa) Haloperidol (Haldol) Quetiapin (Seroquel) Levomepromazin (Nozinan)            Flupentixol (Fluanxol)

 

Rek. endast vid psykotiska tillstånd samt vid svår aggressivitet vid demens (Risperidon max 1,5 mg/dygn).

Risk för extrapyramidala symtom, sedation, kognitiva störningar, ortostatism.

Ökad mortalitet/ cerebrovaskulära händelser vid demens.

 

Vid indikation, lägsta möjliga dos.

Kort behandlingstid bör planeras. Regelbundet ställningstagande till dosminskning/utsättning.

Övriga olämpliga läkemedel
Propiomazin (Propavan)

 

Risk för dagtrötthet samt extrapyramidala symtom,  t ex. restless legs.

 

Utsättning.

Mirtazapin alternativt zopiklon vid behov.

Tramadol

 

Risk för illamående, yrsel, kognitiv påverkan, obstipation.

 

Rek. paracetamol i första hand. Vid otillräcklig smärtlindring rek. stark opioid som tillägg.

Kodein

 

P g a. individuell omvandling till morfin är effekten svårförutsägbar.

Kombinationspreparat med kodein och paracetamol ger risk för överdosering av paracetamol.

 

Rek. paracetamol i första hand. Vid otillräcklig smärtlindring rek. stark opioid som tillägg.

 

Läkemedel att särskilt beakta till äldre

Tabell 25.7

Läkemedel att särskilt beakta till äldre
Preparat Kommentar Förslag på alternativ

COX-hämmare

(NSAID och COX-2-hämmare)

 

Bör användas restriktivt på grund av risk för magblödning, vätskeretention, hjärtsvikt samt nedsatt njurfunktion.

 

Rek. paracetamol i första hand.

Om behandling med COX-hämmare anses nödvändig, välj naproxen eller ibuprofen i lägsta möjliga dos, vid behov och i kort kur (1–2 veckor).

Loopdiuretika

 

Risk för yrsel, fall, uttorkning och elektrolytrubbningar.

 

Om möjligt endast vid behov som tillägg till annan behandling.

Följ vikt och ödemtendens hos patient med hjärtsvikt.

Protonpumpshämmare

Se även Generellt om behandling med PPI i kapitel Mag- och tarmsjukdomar, Övre GI-sjukdomar.

 

Kan bidra till minskat upptag av vitamin B12, järn, kalcium.

En viss ökad risk för pneumoni, vissa tarminfektioner samt frakturer.

 

Behovet bör omvärderas regelbundet.

Trappas ut långsamt för att undvika reboundeffekt med hypersekretion av saltsyra.

Sömnläkemedel

 

Vid regelbunden användning avtar den hypnotiska effekten men risken för biverkningar, t ex. fall, kvarstår.

 

Viktigt att utesluta bakomliggande sjukdom.

Icke-farmakologisk behandling är första åtgärd.

Trappas ut vid utsättning.

Rek. mirtazapin eller zopiklon vid behov.

Antidepressiva 

 

Ökad fallrisk.

Risk för hyponatremi (SSRI).

 

Utvärdera effekten och ompröva behovet.

Trappas ut långsamt.

Peroralt kortison

 

Risk för osteoporos och frakturer.

 

Ompröva behovet.

Trappas ut.

Aktuellt med osteoporosprofylax?

Digoxin

 

Riskfyllt läkemedel, liten terapeutisk bredd.

Vid för hög koncentration: aptitlöshet, kräkning, trötthet, förvirring, dimsyn, arytmi.

 

Använd endast vid förmaksflimmer och vid svår hjärtsvikt.

Risk för intoxikation vid nedsatt njurfunktion.

Mät S-digoxin.

Antiepileptika

 

Risk för negativ inverkan på kognitiv förmåga.

 

Aktuell indikation? Bör omprövas varje år och efter en längre tids anfallsfrihet.

Opioider

 

Risk för sedation, hallucinationer, obstipation, konfusion och fall.

 

Behandlingseffekt utvärderas och indikationen omprövas regelbundet.

 

Rekommenderade maxdoser vanliga läkemedel till äldre

  • Trombyl – Max 75 mg till patient > 75 år, oavsett indikation.
  • Citalopram – Max 20 mg till äldre patient.
  • Escitalopram – Max 10 mg till äldre patient.
  • Paracetamol – Max 1 g x 3 för kategorin äldre-äldre.
  • Antikoagulantia – Se Tabell 27.1 – 27.4 i kapitel Antikoagulantia för doseringsanvisning NOAK.

Apotekarstöd vid läkemedelsgenomgång – kontaktuppgifter

Hallands sjukhus Halmstad: tfn 035–131 949

Hallands sjukhus Varberg/Kungsbacka: tfn 0340–663 787

Användbara länkar

Äldre och läkemedel – Socialstyrelsen.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre – framtagen av Regional samverkansgrupp Läkemedel i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion samt Läkemedelskommittéerna i Region Jönköping, Region Kalmar och Region Västernorrland.

Interaktioner: Janusmed interaktioner eller Pascal.

Kalkylator för beräkning av absolut GFR; Region Halland eller eGFR.

 

Kapitel utarbetat av Terapigrupp Geriatrik.

Senast ändrad: