Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Lathund – läkemedel och äldre

Lista över läkemedel man bör undvika (Tabell 25.6) eller särskilt beakta (Tabell 25.7) vid förskrivning till äldre, samt alternativ att överväga. Lathunden är baserad på Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi till äldre. Socialstyrelsen bedömer att indikatorerna är mest tillämpliga för gruppen 75 år och äldre. Dock är skillnaderna mellan olika individer stora i dessa åldrar, så i det enskilda fallet bör den biologiska åldern och individuella funktionsnivån vara avgörande

Lathunden är även bilaga till Region Hallands regiongemensamma rutin för Läkemedelsgenomgångar och finns tillgänglig i wordformat via Vårdgivarwebben.

Tabell 25.6

Preparat som bör undvikas/förskrivas restriktivt till äldre.
Preparat Kommentar Förslag på alternativ
Långverkande benzodiazepiner
Lugnande

Diazepam (Stesolid)

 

Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar och fall.

 

SSRI vid panikångest, tvångssyndrom eller samtidig depression. Mirtazapin kan också vara ett alternativ.

Om en bensodiazepin är aktuell, välj Oxascand p.g.a. relativt kort halveringstid som inte påverkas av åldern (dygnsdos högst 30 mg).

Sömnpreparat

Nitrazepam

Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar och fall.

Zopiklon vid behov.

Mirtazapin i låg dos kan vara alternativ.

Läkemedel med antikolinerg effekt
Medel mot inkontinens

Tolterodin (Detrusitol)

Solifenacin (Vesicare)

Oxibutynin (Ditropan)

Fesoterodin (Toviaz)

Darifenacin (Emselex)

 

Risk för kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, obstipation, muntorrhet.

 

Utvärdera effekt. Pröva utsättning om effekt inte kan konstateras.

Tricykliska antidepressiva

Klomipranin (Anafranil)

Amitriptylin (Saroten)

Nortriptylin (Sensaval)

 

Risk för kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, obstipation, muntorrhet.

 

Överväg byte till SSRI eller mirtazapin.

Övriga antikolinerga medel

Hydroxizin (Atarax)

Alimemazin (Theralen)

Prometazin (Lergigan) m.fl.

 

Risk för kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, obstipation, muntorrhet.

 

Vid klåda ev. Cetirizin, Desloratadin, Loratadin. Vid oro ev. Oxascand.

 Antipsykotika
Risperidon (Risperdal)

Olanzapin (Zyprexa)

Haloperidol (Haldol)

Quetiapin (Seroquel)

Levomepromazin (Nozinan)

Flupentixol (Fluanxol)

Rek. endast vid psykotiska tillstånd samt vid svår aggressivitet vid demens (Risperidon, max 1,5 mg/dygn). Risk för extrapyramidala symtom, sedation, kognitiva störningar, ortostatism. Ökad mortalitet/cerebro-vaskulära händelser vid demens. Vid indikation, lägsta möjliga dos.

Kort behandlingstid bör planeras. Regelbundet ställningstagande till dosminskning/utsättning.

Övriga olämpliga läkemedel
Propiomazin (Propavan) Risk för dagtrötthet samt extrapyramidala symtom, t.ex. restless legs. Utsättning.

Mirtazapin alternativt zopiklon vid behov.

Tramadol Risk för illamående, yrsel, kognitiv påverkan, obstipation. Rek. paracetamol i första hand. Vid otillräcklig smärtlindring rek. stark opioid som tillägg.
Kodein Pga individuell omvandling till morfin är effekten svårförutsägbar. Kodein i kombinationspreparat med paracetamol ger risk för överdosering av paracetamol. Rek. paracetamol i första hand.

Vid otillräcklig smärtlindring rek. stark opioid som tillägg.

Glibenklamid Glibenklamid har lång halveringstid och aktiva metaboliter, ger hög risk för hypoglykemi, framför allt vid nedsatt njurfunktion. Se kapitel Diabetes för rekommenderad behandling
Användbara länkar:

FAS UT3: Utsättning av läkemedel.

Äldre och läkemedel – Socialstyrelsen.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre.

Interaktioner; Janusmed interaktioner  eller Pascal.

Kalkylator för beräkning av absolut GFR; Region Halland eller eGFR.

 

Tabell 25.7

Läkemedel att särskilt beakta.
Preparat Kommentar Förslag på alternativ
COX-hämmare Bör användas restriktivt p.g.a. risk för magblödning, vätskeretention, hjärtsvikt samt nedsatt njurfunktion Rek. paracetamol i första hand.

Om behandling med COX-hämmare anses nödvändig, välj Naproxen eller Ibuprofen i lägsta möjliga dos, vid behov och i kort kur (1–2 veckor).

Loopdiuretika Risk för yrsel, fall, uttorkning och elektrolytrubbningar. Om möjligt endast vid behov som tillägg till annan behandling. Följ vikt och ödemtendens hos patient med hjärtsvikt.
Protonpumpshämmare Kan bidra till minskat upptag av vitamin B12, järn, kalcium. En viss ökad risk för lunginflammation, frakturer och vissa tarminfektioner. Behovet bör regelbundet omvärderas. Trappas ut långsamt för att undvika reboundeffekt med hypersekretion av saltsyra.
Sömnläkemedel Vid regelbunden användning avtar den hypnotiska effekten, men risken för biverkningar (t.ex. fall) kvarstår. Viktigt att utesluta bakomliggande sjukdom. Icke farmakologisk behandling första åtgärd.

Trappas ut vid utsättning.

Rek. Mirtazapin eller Zopiklon vid behov.

Antidepressiva Ökad fallrisk, risk för hyponatremi (SSRI). Utvärdera effekten. Ompröva behovet. Trappas ut långsamt.
Peroralt kortison Risk för osteoporos och frakturer. Ompröva. Trappas ut. Aktuellt med osteoporosprofylax?
Digoxin Riskfyllt läkemedel, liten terapeutisk bredd.

Vid för hög koncentration: aptitlöshet, kräkning, trötthet, förvirring, dimsyn, arytmi.

Använd endast vid förmaksflimmer och vid svår hjärtsvikt.

Risk för intoxikation vid nedsatt njurfunktion.

Mät S-digoxin.

Antiepileptika Risk för negativ inverkan på kognitiv förmåga Aktuell indikation? Bör omprövas varje år och efter en längre tids anfallsfrihet.
Opioider Risk för sedation, hallucinationer, obstipation, konfusion och fall. Behandlingseffekt utvärderas och indikation omprövas regelbundet.
Rekommenderade maxdoser
Trombyl – Max 75 mg till patient över 75 år, oavsett indikation.
Citalopram – Max 20 mg till äldre patient.
Escitalopram – Max 10 mg till äldre patient.
Antikoagulantia - Se Tabell 9.6 Doseringsanvisning för NOAK.

Kontaktuppgifter apotekarstöd vid läkemedelsgenomgång

Hallands sjukhus Halmstad: tfn 035-131 949

Hallands sjukhus Varberg/Kungsbacka: tfn 0340-663 787

 

Kapitel utarbetat av Terapigrupp Geriatrik.

Senast ändrad: