Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

PSA

Bedömning av PSA-värde

Uppdaterad avseende SVF prostatacancer från och med april 2021.

Handläggning av män utan symtom

Symtomfria män som själva efterfrågar en prostatakontroll eller ett PSA-test ska få ta del av broschyren Om PSA-prov, för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede från Regionala cancercentrum i samverkan (RCC; 2021) och därefter handläggas enligt nedan:

 • Män med förväntad kvarvarande livstid under 10–15 år ska avrådas från PSA-testning. Prostatapalpation kan vara av värde för äldre män som är oroliga för prostatacancer.
 • Män under 50 år ska upplysas om att prostatacancer är sällsynt i deras ålder.
 • PSA-testning före 50 års ålder huvudsakligen är motiverad för män med ärftlighet för tidig prostatacancer enligt nedan definition.
 • Definition av ärftlig riskgrupp:

  • Män med två eller fler fall av prostatacancer i den nära släkten: far eller bror med diagnos före 75 års ålder, samt ytterligare minst en förstagradssläkting till dessa.
  • Män med mutation i BRCA2-genen.
  • Uppföljning av män i den ärftliga riskgruppen: Männen rekommenderas PSA-testning från 40 års ålder tills kurativt syftande behandling inte längre skulle vara aktuell vid diagnos av prostatacancer.

 • Män över 50 år med mer än 10 års förväntad kvarvarande livstid ska erbjudas PSA-testning, eventuellt kompletterad med prostatapalpation, om de önskar detta efter informationen om tänkbara fördelar och nackdelar med testningen.

Hos män över 40 år ska följande föranleda misstanke om prostatacancer

 • Tilltagande skelettsmärtor.
 • Skelettmetastaser utan känd primärtumör.
 • Snabbt ökande, påtagliga urineringsbesvär (senaste halvåret).
 • Observera att malignitetsmisstänkt palpationsfynd i prostatakörteln alltid innebär välgrundad misstanke.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • Riktad anamnes avseende ärftlighet, vattenkastningsbesvär och skelettsymtom
 • Prostatapalpation
 • PSA-prov

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • PSA över gränsvärdet (se Tabell 22.2).
 • Malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatakörteln).
 • Urolog bedömer att det finns indikation för prostatabiopsi (inte vid ombiopsi av patienter med känd prostatacancer)

Tabell 22.2

Gränsvärden för PSA
Förväntad kvarvarande livstid PSA-värde Åtgärd

> 20 år

(ålder < 70 år)

< 1 µg/l PSA-test var sjätte år.
1–2 µg/l

PSA-test vartannat år.

Vid ökning > 1 µg/l sedan föregående prov ska nytt test tas redan efter ett år.

2–2,9 µg/l

Prostatapalpation.

Vid godartat fynd uppföljning med PSA vartannat år.

≥ 3 µg/l Remiss enligt SVF.
10–20 år

(ålder 70–80 år)

 < 1 μg/l Ytterligare testning är inte motiverad.
1–4,9 μg/l PSA-test vartannat år. Vid ökning > 1 μg/l sedan föregående prov ska nytt test tas redan efter ett år.
≥ 5 μg/l Remiss enligt SVF.
< 10 år

(ålder över 80 år)

Oavsett tidigare värden Ytterligare testning är inte motiverad.
≥ 7 μg/l (prov ska endast tas vid symtom) Remiss enligt SVF.
Följande gränsvärden gäller män som inte tillhör en ärftlig riskgrupp. För patienter som tar 5-alfareduktashämmare (finasterid) ska gränsvärdena halveras.

Källa: Nationellt vårdprogram för prostatacancer.

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke (SVF)

Remissen ska innehålla:

 • Anamnes, ange särskilt:

  • Symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke.
  • Företagen utredning.
  • Allmäntillstånd och samsjuklighet.
  • Tidigare sjukdomar och behandlingar.
  • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia).
  • Social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.

 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer,
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Mer information finns i regional SVF Prostatacancer.

Bedömning av provresultat

Vid PSA under gränsvärden ovan gäller olika uppföljningar beroende på ålder, PSA-nivå och finasteridanvändning, se Tabell 22.2 ovan. Mer information finns även i Nationellt vårdprogram Prostatacancer eller i Prostatacancer: nationellt vårdprogram – kortversionen för primärvården samt i appen ”Cancervård”.

Organiserad PSA-testning förbereds i vissa regioner i Sverige, men för närvarande inte i Halland. Någon nationell screening genomförs inte.

Urinvägsinfektion hos män engagerar vanligen prostatakörteln och kan ge mycket höga PSA-värden. Det kan ta upp till ett år innan värdet normaliseras. PSA-prov ska därför inte tas i anslutning till urinvägsinfektion om det inte finns en klinisk misstanke om prostatacancer. Om ett PSA-prov ändå tagits och palpationsfyndet är godartat, kan man ta om provet en månad efter avslutad behandling för infektionen. Är värdet då klart lägre kan man fortsätta att följa PSA varannan månad tills det har normaliserats eller planat ut på en nivå över åtgärdsgränsen. I det senare fallet ska patienten remitteras till en urolog.

Akut urinretention: Patienter med akut urinretention får ett ökat PSA-värde och man bör avvakta en vecka före provtagning.

Palpation påverkar inte PSA.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: