Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

PSA

PSA-testning av symtomfria män

Symtomfria män som själva efterfrågar en prostatakontroll eller ett PSA-test handläggs enligt följande:

 • Alla symtomfria män som önskar prostatakontroll bör erbjudas Socialstyrelsens broschyr om för- och nackdelar med PSA-testning: Om PSA-prov, för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede (RCC och 1177.se, 2021)
 • Män med mer än 10–15 års förväntad kvarvarande livstid, som efter att ha tagit del av Socialstyrelsens broschyr, önskar testning bör erbjudas regelbundna PSA-prov, helst tillsammans med prostatapalpation. Intervall för provtagning enligt Tabell 22.2.
 • Män under 50 år kan gärna upplysas särskilt om att prostatacancer är sällsynt före 50 års ålder, om ingen ärftlighet föreligger.
 • Män under 50 år med ärftlighet för prostatacancer bör rekommenderas kontroller, se avsnittet Ärftlig riskgrupp nedan.
 • Män med mindre än 10–15 års förväntad kvarvarande livstid bör avrådas från PSA-testning i frånvaro av symtom eller kliniska tecken på prostatacancer. (Prostatapalpation kan dock vara av värde för äldre män som är oroliga för prostatacancer.)

SVF prostatacancer

Länk till regionalt standardiserat vårdförlopp: SVF prostatacancer.

Hos män över 40 år ska följande föranleda misstanke om prostatacancer:

 • Tilltagande skelettsmärtor.
 • Skelettmetastaser utan känd primärtumör.
 • Snabbt ökande, påtagliga urineringsbesvär (senaste halvåret).
 • Observera att malignitetsmisstänkt palpationsfynd i prostatakörteln alltid innebär välgrundad misstanke.

Vid misstanke om prostatacancer handläggs patienten vidare enligt SVF prostatacancer.

Välgrundad misstanke om prostatacancer föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatakörteln).
 • Gränsvärden för PSA hos män med benignt palpationsfynd:

  • < 70 år ≥ 3 μg/l.
  • 70–80 år ≥ 5 μg/l.
  • > 80 år ≥ 7 μg/l.

Vid välgrundad misstanke om prostatacancer handläggs patienten vidare enligt SVF prostatacancer.

Bedömning av PSA-värde

För att bedöma ett PSA-värde behöver hänsyn tas till:

 • Patientens ålder och förväntade kvarvarande livstid.
 • Eventuell finasteridbehandling.
 • Eventuell ärftlighet.

Tabell 22.2 visar PSA-värde och åtgärd, relaterat till ålder/förväntad livstid. Observera! Vid behandling med 5-alfareduktashämmare (finasterid) i minst sex månader, tänk på att dubblera det erhållna PSA-värdet, eftersom finasterid minskar prostatans storlek och därmed reducerar PSA-värdet!

För män med ärftlighet för prostatacancer gäller andra gränsvärden, se avsnittet Ärftlig riskgrupp nedan.

Tabell 22.1

Gränsvärden PSA för testintervall män utanför ärftlig riskgrupp
PSA-värde Åtgärd/testintervall
PSA < 1 µg/l

Män ≤ 65 år: testintervall var sjätte år

Män > 65 år: ingen ytterligare testning

PSA 1–2,9 µg/l

Män ≤ 75 år: testintervall vartannat år

Män > 75 år: ingen ytterligare testning

Vid ökning > 1 µg/l sedan föregående prov Nytt prov bör tas redan efter 1 år
PSA över gränsvärden

Män < 70 år: PSA ≥ 3 µg/l

Män 70–80 år: PSA ≥ 5 µg/l

Män > 80 år: PSA ≥ 7 µg/l (prov ska endast ta vid symtom)

Remiss till urolog enligt SVF

För patienter som tar 5-alfareduktashämmare (finasterid) dubblera det erhållna PSA-värdet.

Gränsvärdena i denna tabell gäller inte män i ärftlig riskgrupp.

 

Informationen i Tabell 22.1 är hämtad från Nationellt vårdprogram prostatacancer (RCC;2023) och finns även i Prostatacancer Nationellt vårdprogram – Kortversion för allmänläkare (RCC; 2023).

Det finns inget nationellt screeningprogram för prostatacancer i Sverige. Organiserad PSA-testning finns i vissa regioner i Sverige, men för närvarande inte i Halland.

Falskt förhöjt PSA

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion hos män engagerar vanligen prostatakörteln och kan ge mycket höga PSA-värden. Det kan ta upp till ett år innan värdet normaliseras. PSA-prov ska inte tas i anslutning till urinvägsinfektion om det inte finns en klinisk misstanke om prostatacancer. Om ett PSA-prov ändå tagits och palpationsfyndet är godartat, kan man ta om provet en månad efter avslutad behandling för infektionen. Är värdet då klart lägre kan man fortsätta att följa PSA varannan månad tills det har normaliserats eller planat ut på en nivå över åtgärdsgränsen. I det senare fallet ska patienten remitteras till en urolog.

Akut urinretention

Patienter med akut urinretention får ett ökat PSA-värde och man bör avvakta en vecka före provtagning.

Prostatapalpation

Palpation av prostata påverkar inte PSA-värdet.

Ärftlig riskgrupp

Män med en far eller bror med prostatacancer före 75 års ålder och ytterligare minst en förstagradssläkting till dessa har kraftigt ökad risk att drabbas av prostatacancer. De bör därför rekommenderas prostatakontroller från 40 års ålder och få Socialstyrelsens PSA-broschyr.

Den första kontrollen bör omfatta PSA-test och palpation. Därefter beroende på PSA-värdet:

 • PSA < 1 μg/l: PSA-prov vartannat år i primärvård
 • PSA 1–1,9 μg/l: PSA-prov årligen i primärvård
 • PSA ≥ 2 μg/l: Remiss till urolog

Kontrollerna bör avslutas när en kurativt syftande behandling av prostatacancer inte längre skulle bli aktuell, det vill säga när förväntad kvarvarande livslängd blir mindre än 10 år.

Information om ärftlig riskgrupp är kopierad från Prostatacancer Nationellt vårdprogram – Kortversion för allmänläkare (RCC; 2022).

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Urologi.

Senast ändrad: