Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Urinträngningar och inkontinens

Urinträngningar och urininkontinens är inte en enhetlig sjukdom utan ett symtom på bakomliggande störning. Diures och miktion styrs av ett komplext system av signaler för fyllnad och tömning av urinblåsan, från pontina miktionscentrum i hjärnan, via ryggmärgen, till blåsmuskel, blåshals och uretrasfinkter där koordinationen dem emellan är mycket viktig.

Inkontinens kan indelas i tre huvudtyper

Ansträngningsinkontinens innebär urinläckage vid hosta, nysning, fysisk aktivitet, skratt, lyft och motsvarande utan föregående trängningskänsla.

Trängningsinkontinens innebär svåra urinträngningar som följs av läckage, ibland ofrivillig tömning av hela blåsan, ibland orsakat av en så kallad överaktiv blåsa. Blandformer mellan dessa två, så kallad blandinkontinens, är vanligast.

Överfyllnadsinkontinens innebär urinläckage från en övertänjd blåsa som inte reagerar med normal trängningskänsla och tömning vid normal blåsfyllnad. Denna inkontinenstyp kan likna de andra två typerna, men orsakas ofta av bakomliggande sjukdomar (t ex. neurologiska sjukdomar som MS och ryggmärgsskador, diabetes eller autoimmuna sjukdomar).

Utredning och diagnos

För att kunna särskilja dessa tillstånd, och därmed veta hur man ska behandla och hjälpa patienten bäst, krävs en noggrann genomgång av patientens hela livssituation: allmäntillstånd, längd och vikt, rörlighet, boendeförhållande, levnadsvanor, övriga sjukdomar, kronisk hosta, obstipation, rökning, förvirringstillstånd, demens.

Att tänka på:

 • Nytillkomna trängningar (< 3 månader), även utan inkontinens, bör i första hand föranleda utredning med avseende på bakomliggande orsak som infektion, framfall, östrogenbrist, resurin, tumör i lilla bäckenet samt endometrios.
 • Övervikt. Även en liten viktnedgång (5–10 % vid BMI > 25) kan minska läckage med 75 %.
 • Spänningstillstånd kan även ge spänningar i bäckenbotten med trängningar som följd.
 • Aktuell medicinering. Flertalet läkemedel påverkar miktionen. Exempelvis diuretika ger ökad risk för läckage. Överväg medicinjustering om möjligt.
 • Problem med rörelseapparaten som medför att man inte hinner fram till toaletten i tid. Arkitektonisk inkontinens där boendeförhållande leder till urinläckage, t.ex. sovrum på övervåning och toalett på nedervåning.
 • Status: Bukpalpation, gynekologisk undersökning inklusive vaginal- och rektalpalpation, resurinmätning.

För ansträngningsinkontinens talar:

 • Normal miktionsfrekvens (6–8 per dygn).
 • Nattlig miktion max 1–2 gånger.
 • Maxvolym på minst 3 dl.
 • Läckaget är små skvättar.

För trängningsinkontinens talar:

 • Hög miktionsfrekvens.
 • Nattlig miktion > 2 gånger.
 • Täta trängningar.
 • Små miktionsportioner – ingen volym > 3 dl.
 • Läckaget är varierande mängd, ofta stora läckage.

Remissfall

 • Nytillkomna trängningar. Remiss primärt till gynekolog.
 • Otillräcklig effekt av läkemedelsbehandling. Remiss till urolog eller gynekolog.
 • Otillräcklig effekt av bäckenbottenträning. Remiss till urolog eller gynekolog.

Remissen ska innehålla:

 • Urinsticka och/eller urinodling, kreatinin, klamydiadiagnostik om lämpligt.
 • Miktionslista med mätning av vätskeintag, antal miktionstillfällen, volym per miktionstillfälle, antal läckage per dygn samt gärna någon typ av kvantifiering av läckaget, t.ex. bindvägning. Lista att använda, se Dryck- och urinmätningslista. Primärt kan enkel miktionslista med subjektiv uppskattning av läckagemängd (i skalan 1–3, där 1 är några droppar och 3 är genomvåt) vara till hjälp.

Behandling

Ansträngningsinkontinens

Vid misstanke om ansträngningsinkontinens bör i första hand rekommenderas bäckenbottenträning under handledning med utvärdering efter 3 månader. Detta kan ge förbättring hos 80 %.

Operation ger bäst resultat om det rör sig om en ren ansträngningsinkontinens. Hos en kvinna i 40-årsåldern utan andra predisponerande faktorer kan man förvänta sig att hon blir helt bra eller bättre i mer än 90 % av fallen. En överviktig patient, som är över 70 år, har blandinkontinens med trängningar dagligen och har genomgått tidigare gynekologiska/ urologiska operationer, blir däremot bra efter operation i endast 35 % av fallen. Förväntningarna på resultat måste anpassas.

I många fall (i väntan på operation eller där operation är olämpligt) kan utprovning av inkontinensring vara ett alternativ.

Lokal östrogenbehandling kan ha positiv effekt vid denna typ av inkontinens. Det stärker slemhinnorna inför eventuell operation och har inga negativa sidoeffekter.

Trängningsinkontinens och urinträngningar

Urinvägsinfektion ska uteslutas. I förekommande fall även klamydiatest, om negativt – kontroll av mycoplasma.

Postmenopausala kvinnor bör ha vaginal östrogenbehandling.

Behandling mot trängningsinkontinens/trängningar är i första hand blåsträning, eventuellt i kombination med läkemedelsbehandling. Behandlingen bör utvärderas efter tre månader och ges med försiktighet och noggrann uppföljning till äldre.

Om utebliven bättring kan man överväga remiss till urolog eller gynekolog.

Andra behandlingsmetoder är elstimulering, akupunktur, botoxinjektioner och blåsinstillationer.

I mycket svåra, handikappande fall kan avancerad kirurgi som blåsförstoring och sakral neuromodulering komma ifråga.

Blandinkontinens

Vid blandinkontinens bör man behandla trängningsbesvären innan operation övervägs, då operationsresultaten är betydligt sämre i denna grupp.

Överfyllnadsinkontinens

Överfyllnadsinkontinens behandlas genom tömning av blåsan med RIK (Ren Intermittent Kateterisering) som patienten själv utför vid regelbundna tidpunkter innan läckage uppstår.

Nattliga urinträngningar/ läckage

En speciell grupp är de som besväras av urinträngningar/ läckage nattetid så att sömnen störs. Nattlig polyuri föreligger om mer än 1/3 av hela dygnets urinvolym produceras under natten. I sådana fall kan man överväga desmopressin. Hos äldre patienter ska S-natrium kontrolleras och viss försiktighet med vätskeintag bör iakttas på grund av risk för övervätskning. Patienten ska upplysas om att urinvolymen bara omfördelas så att mängderna tilltar på dagen. Nocdurna finns i två doser där den lägre på 25 µg är speciellt anpassad för kvinnor.

Läkemedelsbehandling

Äldre

Observera att äldre individer kan vara känsliga för antikolinerga läkemedel och de ska därför användas med försiktighet till denna grupp. Exempel på antikolinerga biverkningar är konfusion, förstoppning, urinretention och muntorrhet. Beakta om indikation finns och prova utsättning vid tveksam effekt.

Desmopressin bör användas med försiktighet hos äldre på grund av risk för övervätskning. Kontroll av S-natrium rekommenderas, se FASS.

 

En överaktiv detrusorfunktion kan dämpas med antikolinerga (antimuskarina) läkemedel.

Efter sex månader kan utsättningsförsök göras.

  • Tolterodin, depottablett 4 mg har ett avsevärt lägre pris än jämförbara preparat och är förstahandsval. Behandlingseffekt och biverkningar bör utvärderas efter någon månad. Om terapisvikt eller biverkningar uppkommer vid behandling kan man prova att byta inom preparatgruppen, i första hand till fesoterodin eller solifenacin.
  • Fesoterodin (Toviaz) 4 mg. Om otillräcklig effekt efter fyra veckor, och inga besvärande biverkningar uppkommit, kan dosen höjas till 8 mg per dag.
  • Solifenacin (Vesicare) 5 mg. Om otillräcklig effekt efter fyra veckor, och inga besvärande biverkningar uppkommit, kan dosen höjas till 10 mg per dag.
  • Mirabegron (Betmiga) 25 mg och 50 mg är en beta-3-adrenoreceptoragonist. Läkemedlet har en direkt effekt på blåsan utan antikolinerga biverkningar. Kontraindicerat vid svårreglerad hypertoni. Betmiga ingår idag i subventionen då antikolinerga medel prövats, men inte fungerat eller anses helt olämpliga, t.ex. vid Sjögrens syndrom. Även för äldre patienter gäller att antikolinerga läkemedel ska övervägas i första hand.
  • Lokal östrogenbehandling i tillräcklig dos. Se delkapitel Vaginal atrofi.
  • Vid nokturi som dominerande problem ges desmopressin (tablett Nocdurna) 25 µg till natten. Försiktighet till äldre – se avsnittet Nattliga urinträngningar/läckage samt äldrerutan ovan.

Vid otillräcklig effekt kan kombinationen av tolterodin och mirabegron (Betmiga) prövas. Viktigt att starta med låg dos av de båda läkemedlen.

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: