Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vaccination och cellprovtagning mot humant papillomvirus (HPV)

I Halland upptäcks årligen ungefär 550 fall av nya cellförändringar vilket utgör 3,2 % av alla screeningprover. Ungefär 190 fall koniseras. Flertalet fall av cellförändringar drabbar kvinnor i fertil ålder.

Vaccinet Gardasil 9 skyddar mot nio typer av humant papillomvirus (HPV). Dels HPV-typerna 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 som kan orsaka höggradiga cellförändringar och som tillsammans orsakar 90 % av all cancer i livmoderhalsen, och dels mot HPV 6 och HPV 11 vilket ger ett 90-procentigt skydd mot kondylom. Vaccinet ger även visst skydd mot HPV-relaterade fall av tonsill- och analcancer för bägge könen samt vulvacancer hos kvinnor.

Nya rön visar att vaccinet inte enbart är förebyggande, utan även minskar malignitetsutveckling vid pågående HPV-infektion. Skyddseffekten av vaccinet är störst före sexuell debut oavsett ålder då vaccinet bör ha sitt främsta användningsområde.

Gynekologiska cellprovskontroller

Skyddseffekten av vaccinationerna mot livmoderhalscancer beräknas vara i samma storleksordning som det nuvarande skyddet av gynekologisk cellprovskontroll, men kombinationen kan komma att minska sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer. Cellprovskontrollerna kommer därför även i fortsättningen att vara ett ytterst viktigt komplement i skyddet mot sjukdomen.

I Halland sker primär HPV-screening för kvinnor över 30 år och primär cytologisk screening för kvinnor mellan 23–29 år enligt det nationella screeningprogrammet från 2019. Det sista cellprovet tas vid 64 års ålder. Från 23–49 år kallas kvinnor för cellprov vart tredje år, därefter vart sjunde år mellan 50–64 år.

Vaccinationsprogram

HPV-vaccination med Gardasil 9 ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet för alla barn i årskurs 5 eller 6 sedan 2020 (tidigare enbart för flickor). Kompletterande vaccination ska erbjudas barn upp till 18 år.

För åldrarna 9–14 år vid första injektionstillfället gäller att Gardasil 9 administreras enligt ett tvådosschema (0 samt efter 6–12 månader). Den andra dosen ska administreras mellan 5–13 månader efter den första dosen. Om den andra vaccindos ges tidigare än fem månader efter den första dosen ska en tredje dos alltid ges. Se även kapitel Vacciner, Barnvaccinationsprogrammet.

För individer som är 15 år och äldre vid det första injektionstillfället ska Gardasil 9 ges enligt ett tredosschema (0, 2 och 6 månader). Se även Tabell 23.2 i kapitel Vacciner, Barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinerade kvinnor ska uppmanas fortsätta delta i gynekologisk cellprovskontroll.

Nyttan med vaccinet överväger i mycket hög grad eventuella biverkningar.

Kvinnor utanför vaccinationsprogrammet

Kvinnor utanför vaccinationsprogrammet får göra personliga ställningstaganden då det nu finns indikation på nytta/skydd av vaccinationen. Kostnaderna för vaccination och vaccin bekostas av kvinnan själv.

 

Se även avsnitt HPV – Humant papillomvirus i kapitel Vacciner, Vaccinationer mot sjukdomar i bokstavsordning.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: