Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

I Halland upptäcks årligen cirka 550 fall av nya cellförändringar vilket utgör 3,2 % av alla screeningprover. Cirka 190 koniseras. Flertalet av dessa fall drabbar kvinnor i fertil ålder – mitt i livet.

Vaccinet Gardasil 9 skyddar mot nio typer av humant papillomvirus (HPV). Dels HPV-typerna 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 som kan orsaka höggradiga cellförändringar och som tillsammans orsakar 90 % av all cancer i livmoderhalsen, och dels mot HPV 6 och 11 vilket ger ett 90-procentigt skydd mot kondylom. Vaccinet är endast förebyggande och ger inget skydd mot pågående HPV-infektion. Sådana infektioner är vanliga hos sexuellt aktiva, vilket gör att skyddseffekten av vaccinet är störst före sexuell debut oavsett ålder och vaccinet bör ha sitt främsta användningsområde då. Godkännande från läkemedelsmyndigheten baseras endast på data från flickor/kvinnor som inte har tecken på aktuell eller tidigare kontakt med HPV 16/18.

Gynekologiska cellprovskontroller

Skyddseffekten av vaccinationerna mot livmoderhalscancer beräknas vara i samma storleksordning som det nuvarande skyddet av gynekologisk cellprovskontroll, men kombinationen kan komma att minska sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer. Cellprovskontrollerna kommer därför även i fortsättningen att vara ett ytterst viktigt komplement i skyddet mot sjukdomen. År 2019 infördes ett nationellt screeningprogram i Halland med primär HPV-screening för kvinnor över 30 år och fortsatt primär cytologisk screening för kvinnor mellan 23–29 år. Screeningperioden har förlängts så sista provet tas vid 64 års ålder. Från 23–50 år kallas man vart tredje år, sedan vid 57 respektive 64 års ålder.

Vaccinationsprogram

HPV-vaccination med Gardasil 9 ingår i barnvaccinationsprogrammet till barn i årskurs 5 eller 6 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Kompletterande vaccination ska erbjudas barn upp till 18 år. Från och med hösten 2020 vaccineras även pojkar.

För åldrarna 9 till och med 14 år vid första injektionstillfället gäller att Gardasil 9 administreras enligt ett tvådosschema (0 samt efter 6–12 månader). Den andra dosen ska administreras mellan 5–13 månader efter den första dosen. Om en andra vaccindos ges tidigare än 5 månader efter den första dosen ska en tredje dos alltid ges. Se även kapitel Vacciner, Barnvaccinationsprogrammet.

För individer som är 15 år och äldre vid det första injektionstillfället ska Gardasil 9 ges enligt ett tredosschema (0, 2 och 6 månader) Se även Tabell 23.2 i kapitel Vacciner, Barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinerade kvinnor ska uppmanas fortsätta delta i gynekologisk cellprovskontroll.

Nyttan med vaccinet överväger i mycket hög grad eventuella biverkningar.

Kvinnor utanför vaccinationsprogrammet

Kvinnan får göra ett personligt ställningstagande då det inte går att generellt svara på frågan vilket nytta/skydd vaccinationen kan ge. Vid pågående HPV-infektion har vaccinet ingen påvisad effekt. Kostnaderna för vaccination och vaccin bekostas av kvinnan själv.

 

Se även avsnitt HPV – humant papillomvirus i kapitel Vacciner.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Gynekologi

Senast ändrad: