Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Klimakteriell substitution

Risknyttaförhållandet för hormonbehandling mot klimakteriebesvär är klart fördelaktigt om behandlingen initieras i nära anslutning till menopaus och begränsas till cirka 5 år. Välj i första hand peroral behandling av ekonomiska skäl.

Genomgången eller aktuell leversjukdom, diabetes, migrän, hypertriglyceridemi, multifarmaci eller kvinnans uttryckliga preferenser är skäl att välja transdermal tillförsel.

Lägsta effektiva dos bör eftersträvas i både östrogena och gestagena komponenten.

Hysterektomerade kvinnor ska inte ha gestagentillägg. (Undantag vissa endometriospatienter).

Behandling med kombinationen östrogen/gestagen innebär en riskökning för bröstcancer som ökar med behandlingstiden och blir signifikant efter ca 5 år. Detta kan beskrivas på följande sätt: Hos kvinnor utan hormontillskott i åldern 50-70 år diagnostiseras 45 fall av bröstcancer årligen per 1000 kvinnor, att jämföras med 51 fall bland dem som fått HT under 5-10 år. Sannolikt orsakas riskökningen till väsentlig del av gestagentillägget vid hormontillskott, enbart östrogen visar ingen riskökning. Sannolikt står risken också i proportion till hormonmängden.

Studier har visat en minskad risk för colon- och livmodercancer.

Aktuella data talar för att perimenopausal/menopausal behandling med HRT inte ger ökad totalrisk för cancer och till och med mindre risk för annan sjuklighet t.ex. kardiovaskulär sjukdom.

Kvinnor med känd hjärt-kärlsjukdom bör inte behandlas med HRT enligt dagens riktlinjer.

Perimenopausal behandling

Vid klimakteriella besvär inom ett år efter menopaus kan östrogen 1-2 mg dagligen ges i kombination med gestagen som endometrieskydd 12 dagar per månad . Detta kallas cyklisk eller sekventiell behandling. Denna behandling ger oftast cykliska bortfallsblödningar. Alternativt kan en Mirena spiral ge kontinuerligt gestagent endometrieskydd.

 • Estradiol/noretisteron (Femasekvens).
 • Estradiol/noretisteron (Novofem). Mängden ingående östrogen motsvarar ½ tablett Femasekvens.
 • Estradiol (Estradot) 25-50 µg med tillägg av medroxiprogesteron (Provera) 10 mg i 12 dagar per månad.
 • Estradiol (Divigel) 0,5-1 mg med tillägg av medroxiprogesteron (Provera) 10 mg i 12 dagar per månad.
 • Estradiol (Lenzetto) 1,53 mg/spray med tillägg av medroxiprogesteron (Provera) 10 mg i 12 dagar per månad.

Postmenopausal behandling

Omkring 1 år eller mer efter menopaus kan man välja så kallad kontinuerlig kombinerad behandling varvid patienten slipper blöda. Ett annat alternativ är utglesande cykler med tre månaders gestagen intervall så kallad förlängd cykel (”spacing out”).

Kontinuerlig kombinerad behandling:

 • Estradiol/noretisteron (Eviana) 0,5mg/0,1 mg
 • Estradiol/noretisteron (Cliovelle) 1mg/0,5mg
 • Estradiol/ medroxiprogesteronacetat (Indivina) 1mg/2,5mg, 2mg/5mg
 • Tibolon (Tibolon) 2,5mg

Förlängd cykel:

 • Estradiol/ medroxiprogesteronacetat  (Trivina) (3 månaders cykler) – medelhög dos.
 • Estradiol (Femanest) 1-2 mg med tillägg av medroxiprogesteronacetat (Provera) 10 mg 14 dagar/2-3 månader.
 • Estradiol (Estradot)25-50 µg med tillägg av medroxiprogesteronacetat (Provera) 10 mg 14 dagar/2-3 månader.
 • Estradiol (Divigel) 0,5-1 mg med tillägg av medroxiprogesteronacetat (Provera)10 mg 14 dagar/2-3 månader.
 • Estradiol (Lenzetto) 1,53 mg/spray med tillägg av medroxiprogesteronacetat (Provera) 10 mg 14 dagar/2-3 månader.

Tabell 8.1

Behandlingsalternativ vid klimakteriell substitution
Behandling Ultralåg dos Låg dos Medelhög dos
Peroral cyklisk Novofem

Trivina

Femasekvens

Divina Plus

Peroral kontinuerlig kombinerad Eviana 0,5 mg / 0,1 mg* Cliovelle

Indivina 1 mg / 2,5 mg

Indivina 2 mg / 5 mg

Tibolon

Transdermal sekventiell Sequidot
Transdermal kontinuerlig Estalis
Enbart östrogen, peroralt Femanest 1 mg Femanest 2 mg
Enbart östrogen, transdermalt

Estradot 25 µg / 37,5 μg

Divigel transdermal gel 0,5-1 mg/dos

Lenzetto transdermal spray 1,53 mg/spray

 

Estradot 50 μg
* Ingår inte i högkostnadsskyddet

Dostitrering och utsättning

Dosjusteringar görs vid behov efter 1-3 månaders terapi. Om patienten fortfarande besväras av svettningar/vallningar - öka dosen. Vid bröstömhet och svullnad (östrogena biverkningar) - reducera dosen. Vid illamående, humörpåverkan (gestagena biverkningar) samt till kvinnor som man kan förmoda är gestagenkänsliga (tidigare PMS eller humör/libidosänkning på p-piller) är förlängd cykel att föredra tack vare kortast möjliga gestagentid. Mirena hormonspiral är ett lämpligt lågdoserat alternativ till systemiskt gestagentillägg.

Vid kvarstående gestagena biverkningar, remiss till specialist.

Lägsta effektiva dos ska eftersträvas. Detta innebär att man med jämna mellanrum, t.ex. vart annat år, reducerar dosen på försök tills symtom uppstår, varefter dosen höjs ”ett steg”. Det finns ett preparat med ultralåg dos, Eviana. Preparatet är utanför läkemedelsförmånen.

I studier har man inte kunnat visa någon skillnad mellan att trappa ut behandlingen jämfört med att sluta tvärt, men i praktiken kan en dosreduktion vara att föredra. Patienten kan ta en halv lägsta dos eller lägsta dos varannan dag i en till två månader innan hon slutar helt. De praktiska erfarenheterna är goda av att dela moderna s.k. matrixplåster för dosreduktion.

Utvärdera effekten av terapin vart till vartannat år och ompröva indikationen. Glöm inte att rekommendera lokala östrogener vid utsättning av systemisk behandling.

Tidig menopaus

Tidig menopaus (innan 45 års ålder), även kirurgiskt utlöst, ska ha adekvat hormonbehandling, (peroralt estradiol 2 mg eller transdermalt estradiol 100 µg) åtminstone till normal menopaus (cirka 51 år) oavsett behandlingstidens längd.

Behandling av osteoporos

Behandling med östrogen kan övervägas till kvinnor som är under 60 år och inte tål andra läkemedel mot osteoporos. De flesta styrkor av östrogen har effekt förutom de ultralåga (t.ex. Eviana). Effekten är dosberoende och försvinner när preparatet sätts ut.

Remissfall

Om kvinnan inte får lindring av besvären, fortfarande har blödningsrubbningar eller får blödningsrubbningar under pågående hormonbehandling bör patienten remitteras till gynekolog.

Senast ändrad: