Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Sexuellt överförbara sjukdomar (STI)

Klamydia

Inkubationstiden är cirka 7–10 dagar. Vanliga symtom är flytning, sveda och trängningar. Kvinnor kan också få mellanblödningar.

Tänk på att ta ett prov när unga söker vård med urinvägsbesvär.

Ibland kan komplikationer uppträda som epididymit, prostatit, endometrit, salpingit och konjunktivit. Vid komplikation kontakta urolog, gynekolog eller STI-mottagningen.

Gratis testning via internet (Webbklamydia har ökat möjligheten till lättillgänglig testning). Provtagningstjänsten innebär att patienten går in via personligt inlogg på 1177.se och beställer provtagningsmaterial, utför ett test själv och skickar in det till mikrobiologiska laboratoriet för analys. Därefter kan patienten läsa provsvaret på 1177.se. Svar från webbklamydia finns också i VAS på hudkliniken. Instruktion om beställning av klamydiatest via nätet via 1177.se.

Patienter från närsjukvården med påvisad klamydia ska remitteras till Enheten för Central Klamydiasmittspårning för behandling, eller till ungdomsmottagning om patienten är yngre än 24 år. Vid skäl att frångå rutin för central behandling och smittspårning övergår ansvaret för smittspårning och smittskyddsanmälan till behandlande läkare. För handläggning av klamydia, se regional rutin Smittspårning, behandling och smittskyddsanmälan av STI-mottagning, Ungdomsmottagning och Central klamydiasmittspårning.

Behandling

Vid förskrivning på recept ska anges att läkemedlet är kostnadsfritt för patienten enligt smittskyddslagen (SML).

Okomplicerad genital klamydiainfektion

 • Doxycyklin 100 mg 1 x 2 i 7 dagar.
 • Vid stark UV-exponering kan lymecyklin 300 mg 1 x 2 i 10 dagar istället förskrivas.
 • Azitromycin 1 g i engångsdos bör undvikas på grund av risk för utveckling av antibiotika- (makrolid-) resistens vid samtidig infektion med Mycoplasma genitalium, vilket är relativt vanligt.

Samtidig infektion med klamydia och genital mycoplasma

Primärt rekommenderas azitromycin 250 mg 2 x 1 första dagen, följt av 250 mg 1 x 1 i 4 dagar.

Klamydia hos gravid kvinna

Behandling, uppföljning och smittspårning av klamydia hos gravida bör ske på, eller i samråd med, STI-mottagningen.

Vid graviditet bör alltid behandlande vårdenhet genomföra behandlingskontroll 4–5 veckor efter påbörjad behandling.

Klamydiakonjunktivit, klamydiaepididymit, klamydiasalpingit

Remitteras till STI- mottagning och respektive specialistvårdsenhet.

Anmälan och smittspårning

Patienten bör uppmanas att undvika sexuell kontakt under behandlingen. Enligt smittskyddslagen får man inte smitta någon annan.

Partner ska alltid undersökas, provtas och behandlas. Smittspårning ska alltid göras.

 

Gonorré

Gonorré kan överföras via samlag, orogenital kontakt, från moder till barn vid förlossning och till ögon via infekterat genitalsekret. Inkubationstiden är vanligen 3–7 dagar.

Vanliga symtom är riklig, ofta gulaktig, flytning och sveda. Män får oftare symtom än kvinnor. Komplikationer kan förekomma som epididymit, prostatit, balanit, endometrit, salpingit, PID, artralgi och konjunktivit, men även sepsis förekommer.

Alla patienter med misstänkt gonorré bör tas hand om av STI-mottagningen. Alla med konstaterad gonorré ska remitteras till STI-mottagningen.

Behandling, uppföljning och smittspårning av gonorré skall ske på eller i samråd med STI-mottagningen.

 

Mycoplasma genitalium

Bakterien överförs vid sexuell kontakt i samma omfattning som klamydia (50–60% av fasta partners är smittade). Symtomen går kliniskt inte att skilja från klamydia och kan vara sparsamma. Symtom och fynd beror huvudsakligen på uretrit och cervicit, men drygt hälften av de infekterade patienterna är symtomfria. Komplikationer kan förekomma som vid klamydia.

Prov tas om möjligt först 10–14 dagar efter misstänkt smittotillfälle på grund av den långa inkubationstiden.

Rutinmässig provtagning rekommenderas vid:

 • Subjektiva symtom på uretrit och cervicit om klamydiaprov är negativt.
 • Kvarstående symtom efter klamydiabehandling om prov för Mycoplasma genitalium inte har tagits primärt.
 • Utredning av infertilitet, epididymit, konjunktivit, endometrit/salpingit, balanit, artrit och eventuellt prostatit.
 • Partner till patient med konstaterad Mycoplasma genitaliuminfektion eller uretrit/cervicit.
 • Vid upprepad UVI och vid oklara genitala symtom, om klamydia uteslutits.

Behandling – okomplicerad infektion

Behandlingen är inte kostnadsfri då Mycoplasma genitalium inte lyder under smittskyddslagen

Azitromycin 250 mg 2 x 1 första dagen, därefter 1 x 1 i 4 dagar.

Patienten bör uppmanas att undvika sexuell kontakt under behandlingen och i ytterligare 5 dagar.

Kontrollprov tas ej rutinmässigt. Om patienten fortfarande har symtom efter avslutad behandling, tas dock kontrollprov fyra veckor efter behandlingslut.

Fast partner bör provtas och behandlas vid positivt prov.

Behandling vid samtidig klamydiainfektion

Azitromycin 250 mg 2 x 1 första dagen, därefter 1 x 1 i 4 dagar.

Behandling under graviditet

Ska om möjligt undvikas under första trimestern, därefter kan azitromycin ges som vid okomplicerad infektion.

Behandling vid amning 

Avvakta om möjligt tills amningen avslutas.

Uppföljning

Kontroll fyra veckor efter avslutad behandling endast vid kvarstående symtom.

Vid graviditet, behandlingssvikt med azitromycin eller komplikationer – remittera till STI-mottagningen.

Anmälan och smittspårning

Lyder inte under smittskyddslagen. Anmäls inte.

 

Herpes genitalis

Sår eller blåsor på genitalia som uppkommer efter slemhinnekontakt eller via oralsex. Herpes simplexvirus typ 1 är idag lika vanlig orsak som herpes simplexvirus typ 2.

Inkubationstiden är ofta sju dagar, men kan variera mellan 1–26 dagar.

Primär herpesvirusinfektion kan ge allmänpåverkan och adeniter.

Recidiverande genital herpes har kortare duration och ger ofta mindre besvär än primärinfektionen. Av de som har genital herpes är 80 % asymtomatiska.

Behandling – okomplicerad infektion

Valaciklovir 500 mg 1 x 2 i 5–10 dagar. I regel behövs den längre kuren vid primärinfektion.

Suppressionsbehandling

Ett positivt laboratorieresultat krävs före insättning. Suppressionsbehandling är indicerad vid täta (> 6 skov/år), långdragna eller komplicerade skov:

 • Valaciklovir 500 mg 1 x 1 i 6–12 månader.

Vid > 10 skov/år rekommenderas tvådosbehandling:

 • Valaciklovir 250 mg 1 x 2 dagligen under 6–12 månader.

Vid graviditet samt kring förlossning

För behandlingsriktlinjer, se INFPREG – Kunskapscentrum för infektioner under graviditet.

 

Kondylom

Orsakas av vårtvirus, där ett fyrtiotal finns beskrivna som ger vårtor i underlivet.

Genital HPV infektion är i huvudsak en sexuellt överförd sjukdom. Autoinokulation med fingrar kan också ske från kondylom till andra genitala områden. HPV kan överföras vid alla typer av intima kontakter, alltså inte bara vid penetrerande samlag.

Inkubationstid flera månader. Smitta kan ske sexuellt eller från mor till barn under graviditet och partus. Vårtorna sitter ofta på förhuden, på skaftet och ibland i urinröret på män. På kvinnor kan de sitta på blygdläpparna och ibland även på livmodertappen. Vårtorna kan förekomma även i mun, svalg, perianalt och analt.

Behandling

Podophyllotoxin (Wartec) kräm 0,15 %, kutan lösning 5 mg/ml, 1 x 2 i 3 dagar. Kan upprepas flera gånger med 4–7 dagars intervall.

Hos kvinnor: appliceras endast på extravaginala kondylom och inte på frisk hud eller slemhinnor. Ska aldrig användas vid graviditet. Kvinnor ska uppmanas att gå på de kontroller de kallas till enligt ordinarie cellprovtagningar. Vid misstanke om kondylom i vagina, bör patient remitteras till STI-mottagningen eller gynekologisk mottagning/kvinnohälsovård.

Alternativ behandling kan vara imiquimod (Aldara) 5%. Laser, diatermi (glödnål, kauter) eller frysbehandling med flytande kväve – remiss skickas till STI-mottagningen.

Det finns ingen kurativ behandling mot själva virusinfektionen.

Specialfall som kräver remiss till respektive specialistvårdsenhet; STI-, urolog-, kirurg- eller kvinnokliniken: Intrauretrala kondylom hos mannen, anala kondylom, kondylom i vestibulum, vagina eller portio/cervix, kondylom hos gravida och kondylom hos barn.

Vid graviditet

 • Podophyllotoxin är kontraindicerat vid graviditet (kategori C).
 • Vid behandling under graviditet används oftast någon form av kirurgi. Remiss till STI-mottagning eller kvinnokliniken.

 

Ospecifik uretrit

Uretrit är en inflammation i urinröret som kan bero på flera orsaker såsom bakterier, svamp, virus (herpes simplex virus, adenovirus), luftvägspatogener, kondylom, lokala slemhinnefaktorer och kemisk lokal irritation. Uretrit kan ses vis samtidig förekomst av balanit och bakteriell vaginos.

Prov för gonorré, klamydia och mycoplasma genitalium ska vara negativa.

Ureaplasma förekommer normalt i urogenitaltrakten hos män och kvinnor. Det uppskattas att en stor del av den sexuellt aktiva befolkningen är infekterade av Ureaplasma utan att det orsakar några bekymmer. Evidens saknas för samband mellan uretrit och förekomst av anaeroba bakterier såsom Ureaplasma.

Behandling

Förstahandsval: doxycyklin 100 mg 1 x 2 i 7 dagar.

Alternativt: azitromycin 250 mg 2 x 1 första dagen, därefter 1 x 1 dag 2–5.

Vid persisterande eller återkommande ospecifik uretrit, förlängd kur med doxycyklin 100 mg 1 x 2 upp till 3 veckor, särskilt om patienten rapporterat tillfällig förbättring med detta tidigare.

 

Kapitlet utarbetat av Terapigrupp Hud

Senast ändrad: