Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Palliation covid-19

Kunskapsläget gällande covid-19 förändras snabbt. Avsnitten nedan har datum för när de senast uppdaterades.

Återgå till midazolam 5 mg/ml

2020-09-08

Ökade behov under den pågående pandemi skapade tillfälligt bristsituation på midazolam 5 mg/ml, och en lägre styrka rekommenderades inom palliativ hemsjukvård under sommaren. Nu finns dock midazolam 5 mg/ml åter tillgängligt, vilket innebär att detta nu åter kommer att finnas kommunala akutläkemedelsförråd.

För dosering midazolam  i palliativ hemsjukvård, se avsnitt Palliativa injektionsläkemedel i kapitel Palliativ vård i livets slutskede, eller den halländska vårdriktlinjen Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19.

Halländsk vårdriktlinje palliation covid-19

2020-04-29

Den halländska vårdriktlinjen Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19 finns publicerad på Vårdgivarwebben. Observera att riktlinjen är regionövergripande och att den därför även innehåller åtgärder som inte är aktuella att rutinmässigt använda inom kommunal hemsjukvård, se kommentarer nedan.

Palliation i kommunal hemsjukvård vid covid-19

Uppdaterad 2020-04-29

Erfarenheten hittills från Halland, vilket bekräftas i rapporter från andra regioner, är att den kliniska bilden i slutskedet av covid-19 liknar den vi ser vid t ex bakteriell pneumoni eller influensa, men ofta med ett snabbare förlopp. God symtomlindring i livets slutskede har kunnat erbjudas med redan etablerad palliativ läkemedelsbehandling, framför allt opioid med eventuellt tillägg av midazolam.

Vi vill särskilt lyfta fram delkapitel Bedömning, läkemedel och ordinationsstöd i livets slutskede i kapitel Palliativ vård i livets slutskede för rekommendationer gällande behandling. Där finner du t ex en sammanställning över palliativa injektionsläkemedel, hur de ordineras i NCS Öppenvård respektive Pascal och länk till lista över läkemedel tillgängliga i kommunala akutläkemedelsförråd.

För det stora flertalet sköra, multisjuka "äldre-äldre" patienter i kommunal hemsjukvård, som är i behov av palliation i slutfas av covid-19, kommer behandlingsrekommendationerna i kapitel Palliativ vård i livets slutskede att vara tillräckliga för att uppnå symtomlindring. I de fall där lindring inte kan ges med den "palliativa basbehandlingen" vill vi hänvisa till den halländska vårdriktlinjen Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19. Där finns både rekommendationer om fler farmakologiska behandlingsalternativ och råd om lindring av ytterligare symtom.

Syrgasbehandling eller ej?

2020-04-29

Citat ur den halländska vårdriktlinjen Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19:

"Nationella erfarenheter och evidens visar på att tillgång till syrgasbehandling inte krävs för att ge fullgod palliation vid covid-19, även om detta nämns i enstaka vårdprogram. Syrgas finns därför inte tillgängligt för palliativ vård i kommunala vårdformer. Vid vård i livets slutskede av tillstånd som liknar covid-19, såsom pneumoni, influensa eller hjärtsvikt, ges fullgod symtomlindring av dyspné med opioid och benzodiazepin och ibland med annan kausal behandling som diuretika eller läkemedel mot obstruktivitet. Personal i kommunal hemsjukvård som vårdar sköra, multisjuka "äldre-äldre" patienter med covid-19 i livets slutskede kan alltså känna sig trygga i att de ger en fullgod palliativ vård även utan tillgång till syrgas."

Injektion NSAID/COX-hämmare

2020-04-29

NSAID/COX-hämmare är som regel kontraindicerat i den aktuella patientgruppen.

Vid smärta är behandling med paracetamol och opioid som regel tillräcklig för symtomlindring.

Vid feber med otillräcklig effekt av paracetamol finns möjlighet att komplettera behandlingen med betametason (Betapred finns både som tablett och injektion i de kommunala akutläkemedelsförråden).

Av dessa skäl finns injektion NSAID/COX-hämmare ej i de kommunala akutläkemedelsförråden.

Behandling av illamående, ondansetron bedöms ej behövas

2020-04-13

För behandling av illamående är behandling med haloperidol, eventuellt med tillägg av metoklopramid, i majoriteten av fall tillräckligt. Vid terapisvikt provas i första hand tillägg med kortison (betametason) och i sista hand tillägg av benzodiazepin (oxazepam eller midazolam).

Ondansetron har endast måttlig effekt annat än vid cytostatikainducerat illamående och är dessutom kraftigt förstoppande. Ondansetron finns därför ej i de kommunala akutläkemedelsförråden.

Läkemedelspump

2020-04-29

Citat ur den halländska vårdriktlinjen Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19:

"Om behov finns av täta subkutana injektioner under lång tid används i palliativ vård ibland subkutana läkemedelspumpar. I Halland ordineras dessa endast av de Palliativa Konsultteamen (PKT). Utifrån rådande erfarenhet att sjukdomsförloppet vid slutstadiet av covid-19 många gånger är snabbt, och att god symtomlindring oftast kunnat erbjudas med enstaka eller regelbundna inkektioner, så bedöms nyttan av pumpar bli relativt begränsad. Kontakta gärna PKT för samråd i enskilda fall."

Kontaktuppgifter till PKT finns i avsnitt Kontakta PKT, delkapitel Organisation av den palliativa vården i Halland.

Nationella kunskapsstöd palliation covid-19

2020-04-29

Palliativt kunskapscentrum (PKC) i Region Stockholm har en sida om covid-19. Där finner du bland annat filmen "Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård".

Socialstyrelsen (SoS) har 2020-04-06 publicerat skriften Symtomlindring i livets slutskede - läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19.

Läkemedelskommittén Halland vill dock i första hand hänvisa till den halländska vårdriktlinjen Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19, eftersom både riktlinjerna från PKC och SoS på vissa punkter är mer omfattande/avancerade än den vårdnivå som är aktuell i kommunal hemsjukvård i Halland.

Senast ändrad: