Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Länkar till Vårdgivarwebben covid-19

Kunskapsläget gällande covid-19 förändras snabbt. Kunskapsdokument på ämnet uppdateras därför kontinuerligt. Av detta skäl går länkarna nedan inte direkt till respektive dokument, utan till respektive översiktssida på Vårdgivarwebben.

Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård

Se Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård avseende triagering, vårdnivå respektive bedömning av patient med misstänkt covid-19-infektion.

Det finns i nuläget inga validerade test för bedömning av andnöd på distans. Däremot finns förslag på frågor att ställa till patienter med andningsbesvär vid misstänkt covid-19, som kan användas både vid distanskontakt, i särskilda boenden och vid hembesök. Dessa frågor har översatts och anpassats till svenska förhållanden utifrån en artikel i BMJ.

Vårdriktlinje palliativ vård vid covid-19

Den halländska vårdriktlinjen Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19 finns publicerad på Vårdgivarwebben. Riktlinjen är regionövergripande.

Läkarmedverkan i hemsjukvård

Läkarmedverkan i hemsjukvården har utökats i samband med covid-19, se rutin Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19 på Vårdgivarwebben.

Brytpunktssamtal

Då fler förväntas insjukna i akut sjukdom i samband med covid-19 behöver arbete med brytpunktssamtal prioriteras både i lugnt skede samt vid eventuellt insjuknande i misstänkt covid-19 eller annan akut sjukdom. Mer information rörande brytpunktssamtal i samband med covid-19 återfinns på Vårdgivarwebben, där även ett generellt dokument för brytpunktssamtal återfinns.

Vårdriktlinjer från vårdhygien

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19 - Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje behandlar bland annat hur och när provtagning av misstänkta covid-19-fall ska göras, vilken skyddsutrustning som ska användas när, hur transport av covid-19-patient ska ske samt ger information angående städning, tvätt och avfall.

Det finns även specifika riktlinjer för handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende samt i särskilt boende.

På en separat sida återfinns även ett FAQ som berör smittspridning, provtagning och skyddsutrustning.

Kliniska erfarenheter vid covid-19

Information om hur covid-19-patienter omhändertas på klinik samt kliniska erfarenheter gällande inlagda patienter på Infektionskliniken återfinns här.

 

Senast ändrad: