Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Länkar covid-19

Kunskapsläget gällande covid-19 förändras snabbt. Kunskapsdokument på ämnet uppdateras därför kontinuerligt. Av detta skäl går länkarna nedan inte direkt till respektive dokument, utan till respektive översiktssida på Vårdgivarwebben och övriga organisationer.

Vaccinering covid-19

Se sidan Vaccination mot covid-19 på Vårdgivarwebben. Här finns bland annat rutin för vaccination mot covid-19, prioriteringsordning, vaccinationsutbildningar och information till MittVaccin.

Medicinsk vårdriktlinje primärvård

Se Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård avseende triagering, vårdnivå respektive bedömning av patient med misstänkt covid-19-infektion.

Det finns i nuläget inga validerade test för bedömning av andnöd på distans. Däremot finns förslag på frågor att ställa till patienter med andningsbesvär vid misstänkt covid-19, som kan användas både vid distanskontakt, i särskilda boenden och vid hembesök. Dessa frågor har översatts och anpassats till svenska förhållanden utifrån en artikel i BMJ.

Vårdriktlinje palliativ vård vid covid-19

Den halländska vårdriktlinjen Palliativ vård i livets slutskede vid covid-19 finns publicerad på Vårdgivarwebben. Riktlinjen är regionövergripande.

Läkarmedverkan i hemsjukvård

Läkarmedverkan i hemsjukvården har utökats i samband med covid-19, se rutin Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19 på Vårdgivarwebben.

Brytpunktssamtal

Då fler förväntas insjukna i akut sjukdom i samband med covid-19 behöver arbete med brytpunktssamtal prioriteras både i lugnt skede samt vid eventuellt insjuknande i misstänkt covid-19 eller annan akut sjukdom. Mer information rörande brytpunktssamtal i samband med covid-19 återfinns på Vårdgivarwebben, där även ett generellt dokument för brytpunktssamtal återfinns.

Vårdriktlinjer från Vårdhygien

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19 - Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergripande riktlinje behandlar bland annat hur och när provtagning av misstänkta covid-19-fall ska göras, vilken skyddsutrustning som ska användas när, hur transport av covid-19-patient ska ske samt ger information angående städning, tvätt och avfall.

Det finns även specifika riktlinjer för handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende samt i särskilt boende.

På en separat sida återfinns även ett FAQ som berör smittspridning, provtagning och skyddsutrustning.

Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF)

Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) anordnar med viss regelbundenhet webinarier för vetenskapliga uppdateringar kring covid-19 samt lägesrapporter från olika regioner i landet. Webinarierna är tillgängliga i efterhand via SILFs hemsida.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har en samlad sida för information om covid-19. Här återfinns information som riktar sig både till hälso- och sjukvård och till privatpersoner.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har en samlad sida för covid-19, där bland annat nyheter, information om coronavaccin och coronaläkmedel samt riktlinjer och lagar relaterade till covid-19 återfinns.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har samlat stöd, vägledning och information om covid-19 till hälso- och sjukvårdspersonal. Här återfinns även statistik och analyser relaterade till covid-19.

Senast ändrad: