Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Läkemedelsbehandling vid covid-19

Kunskapsläget gällande covid-19 förändras snabbt. Avsnitten nedan har datum för när de senast uppdaterades.

I primärvården ska patienter med covid-19 enbart behandlas symtomatiskt! Eventuell riktad behandling mot covid-19 är aktuellt enbart vid inneliggande sjukhusvård.

Trombosprofylax

2020-04-29

Förskrivning av trombosprofylax till covid-19-patienter i primärvården rekommenderas i nuläget inte, se avsnitt Koagulationsrubbningar vid covid-19, i delkapitel Aktuellt om covid-19.

Läkemedelsjustering vid risk för dehydrering

Uppdaterad 2020-04-29

Vid covid-19, liksom vid annan sjukdom med risk för dehydrering, finns det skäl att överväga utsättning eller dosjustering av vissa läkemedel, såsom blodtrycksmediciner och diabetesmediciner. OBS! Att avbryta behandling med ACE-hämmare eller angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) vid hjärtsvikt ökar risken att hjärtfunktionen försämras, vilket kan ske inom dagar till veckor med risk för ökad dödlighet. Se avsnitt Hjärtsvikt och ACE-hämmare/ARB i delkapitel Aktuellt om covid-19.

Se även avsnitt ACE-hämmare, angiotensin-II-receptorblockerare i delkapitel Aktuellt om covid-19 för information gällande behandling när risk för dehydrering ej föreligger.

Förskrivning av profylax mot covid-19

2020-04-04

Att skriva ut läkemedel profylaktiskt mot covid-19 är inte aktuellt i öppenvård. Hydroxiklorokin (Plaquenil) eller klorokin (Klorokinfosfat) ska ej användas inom primärvård, se avsnitt under Aktuellt om covid-19, och förskrivning av detta har begränsats av Läkemedelsverket till vissa specialiteter efter signaler om en kraftigt ökad förskrivning relaterad till covid-19. Fler läkemedel berörs av denna ökade och omotiverade förskrivning. Läkemedelskommittén Halland följer löpande förskrivningsdata för dessa läkemedel och håller regelbunden kontakt med Läkemedelsverket, STRAMA och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) gällande utvecklingen för eventuella åtgärder.

Senast ändrad: