Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Läkemedelsbehandling vid covid-19

Kunskapsläget gällande covid-19 förändras snabbt. Avsnitten nedan har datum för när de senast uppdaterades.

I primärvården ska patienter med covid-19 enbart behandlas symtomatiskt! Eventuell riktad behandling mot covid-19 är aktuellt enbart vid inneliggande sjukhusvård.

Trombosprofylax

Uppdaterad 2020-06-25 med länk till regional vårdriktlinje

Allmänt gäller att rekommendera aktivitet efter förmåga då immobilisering vid akut sjukdom ökar risken för trombos. Förskrivning av trombosprofylax till covid-19-patienter i primärvården kan i nuläget inte rekommenderas då kunskapsunderlaget är mycket osäkert. Behandling kan ändå övervägas till utvalda patienter med hög risk för trombos efter noggrann värdering av risk kontra nytta, se vägledning vid ställningstagande till trombosprofylax för polikliniska patienter med covid-19.

Dexametasonbehandling

2020-06-18

I dagarna offentliggjordes resultat från den brittiska kliniska prövningen RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) där dexametasonbehandling hos inneliggande patienter med syrgas (peroral behandling) eller respirator (intravenös behandling) var associerad med minskad dödlighet.

Observera dock att studien inte har visat på någon förbättring hos patienter som inte behöver hjälp med andningen.

Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén Halland avråder från användning av dexametason för covid-19-patienter i primärvården och rekommenderar att ordination enbart ska ske vid sjukhusvård.

Läkemedelsjustering vid risk för dehydrering

Uppdaterad 2020-04-29

Vid covid-19, liksom vid annan sjukdom med risk för dehydrering, finns det skäl att överväga utsättning eller dosjustering av vissa läkemedel, såsom blodtrycksmediciner och diabetesmediciner. OBS! Att avbryta behandling med ACE-hämmare eller angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) vid hjärtsvikt ökar risken att hjärtfunktionen försämras, vilket kan ske inom dagar till veckor med risk för ökad dödlighet. Se avsnitt Hjärtsvikt och ACE-hämmare/ARB i delkapitel Aktuellt om covid-19.

Se även avsnitt ACE-hämmare, angiotensin-II-receptorblockerare i delkapitel Aktuellt om covid-19 för information gällande behandling när risk för dehydrering ej föreligger.

Förskrivning av profylax mot covid-19

2020-10-27 uppdaterad

Att skriva ut läkemedel profylaktiskt mot covid-19 är inte aktuellt i öppenvård. Hydroxiklorokin (Plaquenil) eller klorokin (Klorokinfosfat) ska ej användas inom primärvård, se avsnitt under Aktuellt om covid-19. Fler läkemedel berörs av denna ökade och omotiverade förskrivning. Läkemedelskommittén Halland följer löpande förskrivningsdata för dessa läkemedel och håller regelbunden kontakt med Läkemedelsverket, STRAMA och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) gällande utvecklingen för eventuella åtgärder.

Senast ändrad: