Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Aktuellt om covid-19

Kunskapsläget gällande covid-19 förändras snabbt. Avsnitten nedan har datum för när de senast uppdaterades. 

Kontakta oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se om du har en nyhet eller en fråga som du önskar att vi ska kommentera här.

Observera! Det flöde av information gällande vård och behandling vid covid-19 som vi i nuläget nås av måste värderas och tolkas med försiktighet, se Värdering av information om covid-19.

Smittskyddsblad

Uppdaterad 2020-05-19 Länkar till smittskyddsbladen uppdaterade

Uppdaterade smittskyddsblad för covid-19 från 2020-05-15, läkarinformation respektive patientinformation, finns publicerade på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Smittskyddsbladet för läkare innehåller bland annat information om när en patient kan bedömas smittfri vid kvarstående torrhosta.

Nebulisering - Smitta

2020-05-18 Uppdaterat enligt Region Hallands rekommendationer + länk

Evidensläget är oklart gällande huruvida nebulisering ska klassas som en aerosolbildande procedur eller ej. Diskussion pågår nationellt och internationellt.

I det osäkra kunskapsläge som råder rekommenderar Region Halland att behandling av akuta obstruktiva besvär på primärvårdsenhet sker med spray och andningsbehållare (spacer). Se rutin för rekvisition av inhalation i primärvården.

Terapigrupp Allergi, astma och KOL rekommenderar andningsbehållaren Vortex som förstahandsalternativ för flerpatientsbruk på vårdenhet. Vortex andningsbehållare kan rengöras i diskdesinfektor upp till 30 gånger, liksom PARI-maskerna, och är därför godkända för flerpatientsbruk. Observera dock att barnmaskerna Röd nyckelpiga och Grön groda samt Vortex munstycken inte kan köras i diskdesinfektor och därmed ska kasseras efter användning.

För förskrivning till den enskilda patienten rekommenderas fortsatt OptiChamber Diamond. Tillverkaren till OptiChamber Diamond har låtit meddela att andningsbehållaren kan rengöras med hjälp av väteperoxid och kan därigenom även användas för flerpatientbruk. Denna rengöringsprocess bör ske enligt följande:

  1. Plocka isär OptiChamber Diamond.
  2. Diska med diskmedel och vatten.
  3. Lägg i väteperoxid 3% i 30 min. Väteperoxiden hälls i ett kärl som går att försluta och byts en gång per vecka. Använd skyddsglasögon eller visir vid risk för stänk i ögonen. Väteperoxid 3% får tömmas ut i avloppet då restprodukter är vatten och syre.
  4. Skölj av i rinnande vatten och låt lufttorka.

Andningsbehållare som desinficeras med väteperoxid kan återanvändas under 12 månader. Observera att rengöringsprocessen inte omfattar tillhörande masker, som enbart är patientbundna.

För behandling av akuta obstruktiva symtom rekommenderas följande läkemedel:

  • Inhalationsspray Ventoline Evohaler 0,1 mg/dos (inhalationsspray Airomir 0,1 mg/dos är ett alternativ).
  • Inhalationsspray Atrovent 20 µg/dos.
  • Inhalationsspray Flutide 125 µg/dos.

I kapitel Allergi, astma och KOL finns rekommendationer gällande akutbehandling med spray och andningsbehållare i följande delkapitel:

Koagulationsrubbningar vid covid-19

2020-05-18 Uppdaterad med information om regional vårdriktlinje

Det finns kliniska erfarenheter av att det förekommer koagulationsrubbningar hos patienter som insjuknar i covid-19. Framförallt gäller det patienter som har svår sjukdom, men det finns indikationer på att det i undantagsfall även kan förekomma vid milda symtom. Region Halland rekommenderar trombosprofylax hos sjukhusvårdade covid-19-patienter, vilket också tillämpas nationellt. I nuläget är dock kunskapsläget mycket ofullständigt och även för patienter med svår sjukdom är det svårt att identifiera de grupper som har störst nytta av behandlingen.

Generellt bör patienter med covid-19 rekommenderas aktivitet efter förmåga då immobilisering vid akut sjukdom generellt ökar trombosrisken. Det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella komplikationer i form av trombossjukdom och utreda samt behandla dessa. I Region Halland pågår ett arbetet för att se om det finns högriskpatienter för vilka trombosprofylax kan övervägas även i primärvården. Fram tills att en sådan rekommendation är framtagen bör inte trombosprofylax förskrivas specifikt vid covid-19 i primärvården i Halland, men det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella komplikationer i form av trombossjukdom.

Hjärtsvikt och ACE-hämmare/ARB

2020-04-28

Hjärtsviktsbehandling innefattar ACE-hämmare och ARB som en del i basbehandlingen. Att avbryta denna behandling ökar risken att hjärtfunktionen försämras, vilket kan ske inom dagar till veckor med risk för ökad dödlighet.

Enligt rekommendation från European Society of Cardiology (ESC; Europeiska kardiologföreningen) bör patienter med hjärtsvikt bibehålla behandling med ACE-hämmare/ARB även vid covid-19-infektion, men med ökad bevakning av puls och blodtryck, viktkontroll samt eventuellt kontroll av njurfunktion. Covid-19-patienter kan bli hypotensiva till följd av dehydrering, vilket eventuellt kan göra så att dosjusteringar av ACE-hämmare/ARB behöver övervägas.

Hemmatester för covid-19

2020-05-04

Läkemedelsverket avråder både privatpersoner och företag från att köpa och använda de hemmatester för att påvisa covid-19, som återfinns på flera webbsidor, då dessa inte är tillförlitliga. Det finns i dagsläget inga tester för hemmabruk som uppfyller de krav som ställs på hemmatester i det medicintekniska regelverket.

Sedan covid-19-pandemin startade har Läkemedelsverket i dagsläget förbjudit försäljning av totalt sex produkter för självtestning. Se "publicerade nyheter" på Läkemedelsverkets hemsida för covid-19 för fullständig information om berörda hemmatester.

Observera att Läkemedelsverkets rekommendationer inte omfattar de provtagningsset eller tester som vården tillhandahåller

Socialstyrelsens information till kommunal hälso- och sjukvård

2020-04-29

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd för arbetssätt vid covid-19 som riktar sig till medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård. Dokumentet Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre (24 april) innehåller praktiska förslag om arbetssätt för patienter med demenssjukdom vid covid-19. I dokumentet Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 (7 april) återfinns praktiska förslag på hur den kommunala hälso- och sjukvården kan anpassa sitt arbete under den pågående pandemin utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Observera att de länkar som går direkt till dokumenten kan bli inaktuella, leta då upp dem via Socialstyrelsens sida Stöd till personal i kommunal hälso- och sjukvård om covid-19, under rubriken Kunskapsstöd.

Region Hallands informationsblad till patient

2020-04-09

Nu finns patientinformationen "Till dig som har en misstänkt eller konstaterad covid-19-infektion" tillgänglig för utskrift på svenska, engelska och arabiska. Den hittas via samlingssidan Aktuellt inom coronaviruset på Vårdgivarwebben, under rubriken Dörrskyltar, affischer och informationsmaterial. Informationsbladet lämnas ut till patienter som i nuläget ej har behov av sjukhusvård och uppmanar patienten att vara uppmärksam på om symtomen förvärras.

Hydroxiklorokin och klorokin

2020-04-29 Uppdaterad med länk till Läkartidningen och ytterligare länk till EMA

Enligt en ny föreskrift från Läkemedelsverket (HSLF-FS-2020:11) begränsas receptförskrivningen av hydroxiklorokin (Plaquenil) och klorokin (Klorokinfosfat) till läkare med vissa specialistkompetenser. För hydroxiklorokin begränsas förskrivning till specialiteterna reumatologi, hud- och könssjukdomar samt barn- och ungdomsmedicin, medan klorokin får förskrivas av tidigare nämnda specialiteter samt specialiteten infektionssjukdomar. Denna förändring innebär att patienter som har fått förskrivet hydroxiklorokin eller klorokin från läkare med andra specialiteter än de som omfattas av föreskriften, exempelvis på grund av receptförnyelse i närsjukvården, måste kontakta sjukvården för nytt recept för att kunna expedieras dessa läkemedel på apotek.

Observera att hydroxiklorokin eller klorokin inte ska användas till covid-19-patienter inom primärvården. Läkemedelsverket meddelar att denna behandling enbart bör ske inom kliniska studier, på grund av nuvarande osäkerhet kring effekt och säkerhet, en åsikt som även delas av EMA (European Medical Agency). För mer information, se uppdaterat inlägg från EMA samt artikel i Läkartidningen, båda från 2020-04-23. I övrigt bör dessa två substanser enbart användas för godkända indikationer.

Begränsning av läkemedelsuttag på apotek

2020-04-01

Från och med midnatt 2020-04-01 har regeringen efter hemställan från Läkemedelsverket gjort en ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel, där patienters uthämtande av receptläkemedel på apotek begränsas till tre månaders förbrukning. Detta oavsett om uttaget hamnar inom högkostnadsskyddet för läkemedel eller om patienten väljer att betala hela priset för läkemedlet själv. Apotek har alltså laglig rätt att neka en patient uttag av mer läkemedel än för tre månader, och detta kommer att vara tills dess att situationen har förbättrats.

Observera att det därför är viktigt att nytt recept skickas vid eventuella dosändringar, så att patienter vid dosökning inte nekas hämta ut medicin. Vid dosminskningar ska också nytt recept skickas in så att inte patienten har möjlighet att hamstra läkemedel utifrån den tidigare doseringen.

Kortisonbehandling inklusive KOL-exacerbation

2020-04-01

I nuläget finns det inga tecken på att astmatiker generellt har högre risk att få svåra besvär i samband med covid-19-infektion jämfört med övriga befolkningen. Svenska föreningen för allergologi (SFFA) rekommenderar att astmatiker fortsätter med underhålls- och anfallsbehandling. Vid behov av luftrörsvidgande akutbehandling, se rekommenderade doseringar i avsnitt Akutbehandling vid Astma hos barn och ungdomar samt avsnitt Akutbehandling vid Astma hos vuxna.

Vid peroral steroidbehandling, exempelvis vid reumatiska sjukdomar, rekommenderar Svensk Reumatologisk Förening att patienterna fortsätter med behandlingen om inte reumatologen bedömer annorlunda (2020-03-26).

Uppdaterat 2020-04-17:

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (GOLD) rekommenderar att KOL-patienter ska fortsätta med den underhållsbehandling de har rekommenderats (2020-03-31), vilket även är rekommendationen från Terapigrupp Allergi, Astma och KOL. Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) arbetar med att ta fram riktlinjer och rekommendationer vid covid-19, men har i skrivande stund ännu inte presenterat något för KOL mer än gällande användande av andningsbehållare vid akutbehandling av obstruktivitet istället för nebulisator (2020-04-08).

För rekommendationer gällande peroral kortisonbehandling vid exacerbation är läget ännu oklart. Vissa studier har varnat för att systemiskt administrerade steroider kan ha negativa effekter på sjukdomsförloppet vid covid-19, framförallt i relation till skador på lungorna och septisk chock. Detta är delvis baserat på studier från andra luftvägsinfektioner som orsakas av virus och handlar om doser flera gånger högre än det som vanligen ges vid peroral behandling vid exacerbation av KOL eller astma (vid exacerbation ofta prednisolon 5 mg, dosering 5 x 1 i 5 dagar). Dessa studier har alltså inte berört peroral kortisonbehandling riktad mot just exacerbation av KOL eller astma, och därtill kan vi i en öppenvårdssituation inte veta huruvida patientens exacerbation orsakas av covid-19 eller annan genes. I nuläget rekommenderar vi därför att exacerbation av astma och KOL behandlas med peroral kortisonkur när så bedöms indicerat, i enlighet med redan etablerade behandlingsriktlinjer som beskrivs i delkapitel KOL, avsnitt Behandling av exacerbation. Observera att peroral kortisonkur inte är förstahandsalternativ, oavsett svårighetsgrad på exacerbationen.

(Ytterligare källa: Guidelines för KOL från National Institute for Health and Care Excellence (NICE), i väntan på svenska rekommendationer.)

Pollenallergi

2020-04-01

Svenska föreningen för allergologi (SFFA) rekommenderar pollenallergiker att regelbundet medicinera under allergisäsongen, både för att minska risken för att allergisymtom misstolkas för luftvägsinfektion och för att allergin ska vara optimalt behandlad om personen skulle drabbas av covid-19. Det är också viktigt att inte i onödan misstänka covid-19 enligt SFFA: "Nästäppa, snuva och nysningar med klåda i näsa och ögon, utan samtidig feber, halsont eller sjukdomskänsla/muskelvärk bör kunna betraktas som allergi i första hand, i synnerhet hos patienter som känner igen sina allergiska symtom och förbättras på allergimedicinering".

Även Folkhälsomyndigheten (2020-03-26) rekommenderar pollenallergiker att medicinera som vanligt för sin allergi. Vissa av de symtom som ses vid pollenallergi, har även rapporterats som milda symtom vid covid-19. Blir någon symtomlindrad av pollenallergiläkemedel och kan bedöma att symtomen beror på allergi, behöver personen inte vara hemma. Skulle däremot nya symtom tillkomma som inte kan kopplas till allergi, eller om personen får feber, ska personen stanna hemma tills dess att symtomen försvinner och ytterligare två dagar, precis som vid övriga luftvägsinfektioner.

Vaccinationer (pneumokocker och influensa)

2020-04-01

Folkhälsomyndigheten meddelade 2020-03-26 att vaccination mot influensa eller pneumokocker inte skyddar mot covid-19.

Influensavaccin ger inte något skydd mot covid-19. Även om det nedsatta immunförsvar som en influensainfektion medför kan bidra till ökad infektionsrisk, så är influensasäsongen på avtagande och skyddseffekten av att vaccineras mot influensa nu är tveksam.

Coronaviruset i sig själv orsakar de svåra lunginflammationer som har setts hos inneliggande covid-19-patienter, de orsakas inte av pneumokocker eller andra bakterier. Detta enligt de uppgifter som hittills finns rapporterade.

Enligt Smittskydd Halland är det, precis som tidigare, högriskgruppen för invasiv pneumokocksjukdom som ska rekommenderas att vaccineras mot pneumokocker. I övrigt friska personer över 65 år bör inte rekommenderas vaccination enbart på grund av covid-19 och personer som inte tillhör någon riskgrupp rekommenderas inte vaccination. För vidare information, se nyhet på Vårdgivarwebben (2020-03-28).

Hypertoni

2020-04-01

Hypertoni har i rapporter från både Kina och Indien nämnts som en riskfaktor för covid-19, och har varit överrepresenterat bland patienter i behov av intensivvård och bland avlidna. Observera dock att äldre personer, där många av ålder naturligt har ett högre blodtryck, har varit överrepresenterade bland dessa patienter. Därmed kan hypertoni i sig vara en så kallad confounder (förväxlingsfaktor) som inte ökar risken för covid-19, men detta är ännu oklart.

Oavsett om hypertoni är en riskfaktor för covid-19 eller ej, är det viktigt att patienter fortsätter med sin blodtrycksmedicinering.

ACE-hämmare, angiotensin-II-receptorblockerare

Uppdaterad 2020-05-13 Länk till WHO:s sammanställning om ACE-hämmare

Det har spekulerats om både skyddande och förvärrande effekt av läkemedel som ingår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) vid covid-19. Till dessa hör de vanliga läkemedelsgrupperna ACE-hämmare (ex. enalapril och ramipril) och angiotensin-II-receptorblockerare (ARB; ex. losartan och candesartan). Enligt Läkemedelsverket (2020-03-23) rekommenderas patienterna att fortsätta sin behandling som vanligt, då det inte finns kliniska bevis för att ACE-hämmare eller ARB påverkar infektion med SARS-CoV-2.

Läkemedelsverkets inställning delas av European Society of Cardiology (ESC; Ëuropeiska kardiologföreningen) och European Society of Hypertension (ESH; Europeiska hypertoniorganisationen).

WHO har gjort en sammanställning över tillgänglig studiedata för användningen av ACE-hämmare och ARB vid covid-19, SARS och MERS. Även om ingen av de studier som ingick i sammanställningen hade designats för att direkt svara på frågan, visade justerad data att ACE-hämmare och ARB inte innebar någon ökad risk för svårare symtom vid covid-19.

NSAID-behandling vid covid-19

2020-04-01

I nuläget finns ingen ny data för att omvärdera hur NSAIDs används för symtomlindring av feber och smärta vid luftvägsinfektion, inklusive covid-19. Dessa rekommendationer grundar sig på information från Läkemedelsverket (2020-03-18) samt European Medical Agency (EMA; 2020-03-18). Precis som tidigare är det dock viktigt att vara medveten om att alla febernedsänkande läkemedel kan dölja en försämring av en infektion. Läs mer i nyheten på Vårdgivarwebben från 2020-03-19.

Äldre personer ska alltid vara mer försiktiga med NSAID-behandling, då de har större risk för biverkningar. NSAID-behandling hos äldre ska vara med så låg dos som möjligt och så kortvarig som möjlig.

Utarbetad av arbetsgrupp covid-19

Arbetsgruppens sammansättning och

kontaktuppgifter återfinns här.

 

Senast ändrad: