Direkt till innehållet

Skriv för att söka i terapirekommendationerna

Ex. demenssjukdomar

Allmänt om covid-19 (primärvård)

Kunskapsläget gällande covid-19 förändras snabbt. Avsnitten nedan har datum för när de senast uppdaterades. I nuläget (våren 2021) uppdaterar vi mer sällan, men kontakta oss på lakemedelskommitten@regionhalland.se om du har en nyhet eller en fråga som du önskar att vi ska kommentera här.

Observera! Det flöde av information gällande vård och behandling vid covid-19 som vi i nuläget nås av måste värderas och tolkas med försiktighet, se Värdering av information om covid-19.

Smittskyddsblad

Uppdaterad 2021-04-13 Länkar till smittskyddsbladen uppdaterade

Uppdaterade smittskyddsblad för covid-19 från 2021-04-06, läkarinformation respektive patientinformation, finns publicerade på Smittskyddsläkarföreningens hemsida. Här återfinns även patientinformationen översatt till flertalet andra språk. Smittskyddsbladet för läkare innehåller bland annat information om när en patient kan bedömas smittfri vid kvarstående torrhosta och förhållningsregler för hushållskontakter vid konstaterad covid-19.

D-vitamintillskott och covid-19

Uppdaterad länk till NICE 2021-04-13

Brittiska NICE (National institute for health and care excellence) har bedömt att evidens saknas när det gäller om D-vitamintillskott skyddar mot infektion med SARS-CoV-2. Den spanska studie som publicerades i oktober 2020 där medelålders patienter som vårdades på akutsjukhus för covid-19 fick ett tillskott av kalcifedol (prehormon till vitamin D) visar visserligen att tillskottet minskar risken för intensivvård, men att studien är liten och har risk för bias.

Studien ger inget underlag för att bedöma om äldre personer bör få D-vitamintillskott enbart för att minska risk för att insjukna i covid-19, eller för att utveckla allvarlig sjukdomsbild. Tills vidare bör behovet av D-vitamintillskott bedömas individuellt, något som även Janusinfo rekommenderar.

För vidare information om rekommenderat dagligt intag av D-vitamin, se Livsmedelsverket.

ACE-hämmare/ARB

Uppdaterad 2020-11-27

Tidigt under covid-19-pandemin fanns en oro att behandling med ACE-hämmare och angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) skulle öka risken att insjukna i covid-19, eftersom många patienter med svårare covid-19 stod på dessa läkemedel. Dessutom visade sig ACE2-enzymet vara ett bindningsställe för SARS-CoV-2 in i cellerna. Dock har senare studier visat att dessa läkemedel har en neutral effekt på insjuknandet. Läkemedelsverket, European Society of Cardiology (ESC; Europeiska kardiologföreningen) och European Society of Hypertension (ESH; Europeiska hypertoniorganisationen) rekommenderar patienter att fortsätta sin behandling med ACE-hämmare och ARB som vanligt (oavsett indikation), då det inte finns kliniska bevis för att dessa läkemedel påverkar infektion med SARS-CoV-2.

Hjärtsviktsbehandling innefattar ACE-hämmare och ARB som en del i basbehandlingen. Att avbryta denna behandling ökar risken att hjärtfunktionen försämras, vilket kan ske inom dagar till veckor med risk för ökad dödlighet. Enligt rekommendation från ESC bör patienter med hjärtsvikt bibehålla behandling med ACE-hämmare/ARB även vid covid-19-infektion, men med ökad bevakning av puls och blodtryck, viktkontroll samt eventuellt kontroll av njurfunktion. Covid-19-patienter kan bli hypotensiva till följd av dehydrering, vilket eventuellt kan göra så att dosjusteringar av ACE-hämmare/ARB behöver övervägas.

WHO har gjort en sammanställning över tillgänglig studiedata för användningen av ACE-hämmare och ARB vid covid-19, SARS och MERS. Även om ingen av de studier som ingick i sammanställningen hade designats för att direkt svara på frågan, visade justerad data att ACE-hämmare och ARB inte innebar någon ökad risk för svårare symtom vid covid-19.

Behandling med dexametason

Uppdaterad 2020-09-28

I juni offentliggjordes resultat från den brittiska kliniska prövningen RECOVERY (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY) där dexametasonbehandling hos inneliggande patienter med syrgas (peroral behandling) eller respirator (intravenös behandling) var associerad med minskad dödlighet.

Observera dock att studien inte har visat på någon förbättring hos patienter som inte behöver hjälp med andningen.

Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén Halland avråder från användning av dexametason för covid-19-patienter i primärvården och rekommenderar att ordination enbart ska ske vid sjukhusvård.

Detta överensstämmer med Läkemedelsverkets nyhet gällande användning av dexametason hos covid-19-patienter som utkom 2020-09-22. Nyheten grundar sig i den granskning av RECOVERY-studien som har genomförts av Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) kommitté för humanläkemedel (CHMP). Slutsatserna från granskningen är att dexametason är indikerar för patienter som behöver extra syrebehandling, antingen enbart syre eller även respiratorvård.

Koagulationsrubbningar vid covid-19

2020-06-25 Länk till regional vårdriktlinje för trombosprofylax

Det finns kliniska erfarenheter av att det förekommer koagulationsrubbningar hos patienter som insjuknar i covid-19. Framförallt gäller det patienter som har svår sjukdom, men det finns indikationer på att det i undantagsfall även kan förekomma vid milda symtom. Region Halland rekommenderar trombosprofylax hos sjukhusvårdade covid-19-patienter, vilket också tillämpas nationellt. Det finns en rutin för detta som är åtkomlig via Region Hallands intranät.

Generellt bör patienter med covid-19 rekommenderas aktivitet efter förmåga då immobilisering vid akut sjukdom generellt ökar trombosrisken. För patienter i primärvåren är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella komplikationer i form av trombossjukdom och utreda samt behandla dessa. Region Halland har tagit fram en vägledning vid ställningstagande till trombosprofylax för polikliniska patienter med covid-19 som nu finns tillgänglig via covid-19-sidan Närsjukvård och hemsjukvård på Vårdgivarwebben.

Nebulisering - Smitta

2020-07-09 Uppdaterat med länk till Socialstyrelsens sammanställning över aerosolbildande moment.

Evidensläget är fortsatt oklart gällande huruvida nebulisering ska klassas som en aerosolbildande procedur eller ej. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har sammanställt data från vetenskaplig litteratur om risk för smittspridning vid behandling med nebulisator eller högflödesgrimma, men har inte funnit något entydigt svar om förekomsten av virus i aerosoler vid nebulisering. Nationellt programområde (NPO) Lung- och allergisjukdomar och Nationell arbetsgrupp (NAG) Vårdhygien har under 2021 presenterat Smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling med anledning av covid-19 där andningsbehållare (spacer) kopplad till sprayinhalator rekommenderas i första hand istället för nebulisator.

Därför rekommenderar Region Halland att behandling av akuta obstruktiva besvär på primärvårdsenhet sker med spray och andningsbehållare (spacer). Se rutin för rekvisition av inhalation i primärvården.

Terapigrupp Allergi, astma och KOL rekommenderar andningsbehållaren Vortex som förstahandsalternativ för flerpatientsbruk på vårdenhet. Vortex andningsbehållare kan rengöras i diskdesinfektor upp till 30 gånger, liksom PARI-maskerna, och är därför godkända för flerpatientsbruk. Observera dock att barnmaskerna Röd nyckelpiga och Grön groda samt Vortex munstycken inte kan köras i diskdesinfektor och därmed ska kasseras efter användning.

För förskrivning till den enskilda patienten rekommenderas fortsatt OptiChamber Diamond. Tillverkaren till OptiChamber Diamond har låtit meddela att andningsbehållaren kan rengöras med hjälp av väteperoxid och kan därigenom även användas för flerpatientbruk. Denna rengöringsprocess bör ske enligt följande:

  1. Plocka isär OptiChamber Diamond.
  2. Diska med diskmedel och vatten.
  3. Lägg i väteperoxid 3% i 30 min. Väteperoxiden hälls i ett kärl som går att försluta och byts en gång per vecka. Använd skyddsglasögon eller visir vid risk för stänk i ögonen. Väteperoxid 3% får tömmas ut i avloppet då restprodukter är vatten och syre.
  4. Skölj av i rinnande vatten och låt lufttorka.

Andningsbehållare som desinficeras med väteperoxid kan återanvändas under 12 månader. Observera att rengöringsprocessen inte omfattar tillhörande masker, som enbart är patientbundna.

För behandling av akuta obstruktiva symtom rekommenderas följande läkemedel:

  • Inhalationsspray Ventoline Evohaler 0,1 mg/dos (inhalationsspray Airomir 0,1 mg/dos är ett alternativ, observera att Airomir Autohaler inte kan användas i andningsbehållare).
  • Inhalationsspray Atrovent 20 µg/dos.
  • Inhalationsspray Flutide 125 µg/dos.

I kapitel Allergi, astma och KOL finns rekommendationer gällande akutbehandling med spray och andningsbehållare i följande delkapitel:

Hemmatester för covid-19

2020-05-04

Läkemedelsverket avråder både privatpersoner och företag från att köpa och använda de hemmatester för att påvisa covid-19, som återfinns på flera webbsidor, då dessa inte är tillförlitliga. Det finns i dagsläget inga tester för hemmabruk som uppfyller de krav som ställs på hemmatester i det medicintekniska regelverket.

Sedan covid-19-pandemin startade har Läkemedelsverket förbjudit försäljning av flertalet produkter för självtestning. Se "Publicerade nyheter" på Läkemedelsverkets hemsida för covid-19 för fullständig information om berörda hemmatester.

Observera att Läkemedelsverkets rekommendationer inte omfattar de provtagningsset eller tester som vården tillhandahåller.

Socialstyrelsens information till kommunal hälso- och sjukvård

2020-10-27 Uppdaterat länkar till Socialstyrelsens dokument.

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd för arbetssätt vid covid-19 som riktar sig till medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård. Dokumentet Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre (6 oktober) innehåller praktiska förslag om arbetssätt för patienter med demenssjukdom vid covid-19. I dokumentet Arbetssätt i kommunal hälso- och sjukvård vid covid-19 återfinns praktiska förslag på hur den kommunala hälso- och sjukvården kan anpassa sitt arbete under den pågående pandemin utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer (reviderat 17 juli, kompletterande information om mun- och tandhälsa, medicinsk fotvård och testning inom kommunal hälso- och sjukvård). Observera att de länkar som går direkt till dokumenten kan bli inaktuella, leta då upp dem via Socialstyrelsens sida Stöd till personal i kommunal hälso- och sjukvård om covid-19, under rubriken Kunskapsstöd.

Region Hallands informationsblad till patient

2021-04-13 Uppdaterade länkar

Nu finns patientinformationen "Till dig som har en misstänkt covid-19-infektion" tillgänglig för utskrift på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Den hittas via samlingssidan Aktuellt inom coronaviruset på Vårdgivarwebben, under rubriken Information till patient som ej är i behov av sjukhusvård. Informationsbladet lämnas ut till patienter som i nuläget ej har behov av sjukhusvård och uppmanar patienten att vara uppmärksam på om symtomen förvärras.

Hydroxiklorokin och klorokin

2021-02-02  Uppdaterad information i och med att begränsningen för receptförskrivning av Plaquenil och Klorokinfosfat försvinner 1 november.

Observera dock att hydroxiklorokin eller klorokin inte ska användas till covid-19-patienter inom primärvården. Läkemedelsverket meddelar att denna behandling enbart bör ske inom kliniska studier, på grund av nuvarande osäkerhet kring effekt och säkerhet, en åsikt som även delas av EMA (European Medical Agency). I Sverige pågår i nuläget inga kliniska studier med klorokin eller hydroxiklorokin. För mer information, se uppdaterade inlägg från EMA och från Läkemedelsverket (båda publicerade 2020-05-29) samt artikel i Läkartidningen från 2020-05-26. I övrigt bör dessa två substanser enbart användas för godkända indikationer.

Begränsning av läkemedelsuttag på apotek

2020-06-04 Tillägg om maxdos

Från och med midnatt 2020-04-01 har regeringen efter hemställan från Läkemedelsverket gjort en ändring i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel, där patienters uthämtande av receptläkemedel på apotek begränsas till tre månaders förbrukning. Detta oavsett om uttaget hamnar inom högkostnadsskyddet för läkemedel eller om patienten väljer att betala hela priset för läkemedlet själv. Apotek har alltså laglig rätt att neka en patient uttag av mer läkemedel än för tre månader, och detta kommer att vara tills dess att situationen har förbättrats.

Observera att det därför är viktigt att nytt recept skickas vid eventuella dosändringar, så att patienter vid dosökning inte nekas hämta ut medicin. Vid dosminskningar ska också nytt recept skickas in så att inte patienten har möjlighet att hamstra läkemedel utifrån den tidigare doseringen.

Det är viktigt att maxdos står på recept med vid behovs-dosering för att apoteket ska kunna göra en bedömning i rimligheten om patienten kan hämta ut läkemedlet redan.

Kortisonbehandling inklusive KOL-exacerbation

2021-04-13 Uppdaterad länk

I nuläget finns det inga tecken på att astmatiker generellt har högre risk att få svåra besvär i samband med covid-19-infektion jämfört med övriga befolkningen. Svenska föreningen för allergologi (SFFA) rekommenderar att astmatiker fortsätter med underhålls- och anfallsbehandling. Vid behov av luftrörsvidgande akutbehandling, se rekommenderade doseringar i avsnitt Akutbehandling vid Astma hos barn och ungdomar samt avsnitt Akutbehandling vid Astma hos vuxna.

Vid peroral steroidbehandling, exempelvis vid reumatiska sjukdomar, rekommenderar Svensk Reumatologisk Förening att patienterna fortsätter med behandlingen om inte reumatologen bedömer annorlunda. I ett uppdaterat uttalande från 2020-05-29 bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en riskgrupp för svår covid-19-infektion (oavsett om det är steroidbehandling, metotrexat, biologiska läkemedel eller JAK-hämmare). Däremot bör man beakta att många patienter med reumatisk sjukdom har ökad

samsjuklighet och kan därför tillhöra en riskgrupp av andra skäl (uppdatering i rekommendation 2021-01-20).

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (GOLD) rekommenderar att KOL-patienter ska fortsätta med den underhållsbehandling de har rekommenderats (2020-03-31), vilket även är rekommendationen från Terapigrupp Allergi, Astma och KOL. Nationellt programområde (NPO) Lung- och allergisjukdomar och Nationell arbetsgrupp (NAG) Vårdhygien har under 2021 presenterat Smittförebyggande åtgärder vid FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling med anledning av covid-19. I dessa riktlinjer rekommenderas att patienter med feber och/eller pågående infektionssymtom från luftvägarna, liksom patienter med känd nylig exponering för covid-19 ska inte genomgå FEV1/FEV6-mätning eller spirometri. När det gäller akutbehandling vid KOL rekommenderas i första hand andningsbehållare som kan kopplas till sprayinhalator istället för nebulisator även om det finns undantag för när nebulisatorbehandling kan vara extra angelägen eller nödvändig. Se avsnittet Nebulisering - Smitta för Region Hallands rekommendationer för val av andningsbehållare.

För rekommendationer gällande peroral kortisonbehandling vid exacerbation är läget ännu oklart. Vissa studier har varnat för att systemiskt administrerade steroider initialt kan ha negativa effekter på sjukdomsförloppet vid covid-19, framförallt i relation till skador på lungorna och septisk chock. Detta är delvis baserat på studier från andra luftvägsinfektioner som orsakas av virus och handlar om doser flera gånger högre än det som vanligen ges vid peroral behandling vid exacerbation av KOL eller astma (vid exacerbation ofta prednisolon 5 mg, dosering 5 x 1 i 5 dagar). Dessa studier har alltså inte berört peroral kortisonbehandling riktad mot just exacerbation av KOL eller astma, och därtill kan vi i en öppenvårdssituation inte veta huruvida patientens exacerbation orsakas av covid-19 eller annan genes. I nuläget rekommenderar vi därför att exacerbation av astma och KOL behandlas med peroral kortisonkur när så bedöms indicerat, i enlighet med redan etablerade behandlingsriktlinjer som beskrivs i delkapitel KOL, avsnitt Behandling av exacerbation. Observera att peroral kortisonkur inte är förstahandsalternativ, oavsett svårighetsgrad på exacerbationen.

(Ytterligare källa: Guidelines för KOL från National Institute for Health and Care Excellence (NICE), i väntan på svenska rekommendationer.)

Pollenallergi

2020-04-01

Svenska föreningen för allergologi (SFFA) rekommenderar pollenallergiker att regelbundet medicinera under allergisäsongen, både för att minska risken för att allergisymtom misstolkas för luftvägsinfektion och för att allergin ska vara optimalt behandlad om personen skulle drabbas av covid-19. Det är också viktigt att inte i onödan misstänka covid-19 enligt SFFA: "Nästäppa, snuva och nysningar med klåda i näsa och ögon, utan samtidig feber, halsont eller sjukdomskänsla/muskelvärk bör kunna betraktas som allergi i första hand, i synnerhet hos patienter som känner igen sina allergiska symtom och förbättras på allergimedicinering".

Även Folkhälsomyndigheten (2020-03-26) rekommenderar pollenallergiker att medicinera som vanligt för sin allergi. Vissa av de symtom som ses vid pollenallergi, har även rapporterats som milda symtom vid covid-19. Blir någon symtomlindrad av pollenallergiläkemedel och kan bedöma att symtomen beror på allergi, behöver personen inte vara hemma. Skulle däremot nya symtom tillkomma som inte kan kopplas till allergi, eller om personen får feber, ska personen stanna hemma tills dess att symtomen försvinner och ytterligare två dagar, precis som vid övriga luftvägsinfektioner.

Hypertoni

2020-04-01, uppdaterad 2020-11-27

Hypertoni har i rapporter från både Kina och Indien nämnts som en riskfaktor för covid-19, och har varit överrepresenterat bland patienter i behov av intensivvård och bland avlidna. Observera dock att äldre personer, där många av ålder naturligt har ett högre blodtryck, har varit överrepresenterade bland dessa patienter. Därmed kan hypertoni i sig vara en så kallad confounder (förväxlingsfaktor) som inte ökar risken för covid-19, men detta är ännu oklart.

Oavsett om hypertoni är en riskfaktor för covid-19 eller ej, är det viktigt att patienter fortsätter med sin blodtrycksmedicinering.

Uppdatering november 2020: En brittisk studie publicerad i Nature i juli 2020 visade att enbart högt blodtryck inte ser ut att öka risken för covid-19. Därför finns inte längre hypertoni med på Folkhälsomyndighetens lista över riskfaktorer för covid-19.

NSAID-behandling vid covid-19

2020-04-01

I nuläget finns ingen ny data för att omvärdera hur NSAIDs används för symtomlindring av feber och smärta vid luftvägsinfektion, inklusive covid-19. Dessa rekommendationer grundar sig på information från Läkemedelsverket (2020-03-18) samt European Medical Agency (EMA; 2020-03-18). Precis som tidigare är det dock viktigt att vara medveten om att alla febernedsänkande läkemedel kan dölja en försämring av en infektion. Läs mer i nyheten på Vårdgivarwebben från 2020-03-19.

Äldre personer ska alltid vara mer försiktiga med NSAID-behandling, då de har större risk för biverkningar. NSAID-behandling hos äldre ska vara med så låg dos som möjligt och så kortvarig som möjlig.

 

Kapitlet utarbetat av arbetsgrupp covid-19.

Senast ändrad: